Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (I.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z.

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce.

Ochrana zdravia pri práci je podstatnou časťou problematiky, ktorú upravuje zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „novelizácia zákona“). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Novelizácia zákona upravuje najmä:

  • povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci,
  • problematiku pracovnej zdravotnej služby; podmienky jej zriadenia, náplň činnosti vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
  • uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
  • povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu v súvislosti so získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu pri výkone niektorých činností; týka sa práce s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a práce s dezinfekčnými prípravkami alebo prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pri profesionálnom použití,
  • ochranu zdravia zamestnancov pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci

Novelizáciou zákona sa upravujú povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením hodnotenia zdravotného rizika pri práci, kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík a vypracovaním posudku o riziku, s vypracovaním prevádzkového poriadku, ktorý schvaľuje príslušný orgán verejného zdravotníctva a zabezpečením posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu. Hlavný dôraz pri určovaní povinností zamestnávateľovi sa kladie na ochranu zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Sú to práce zaradené do kategórie 3 a 4, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou; určuje ich rozhodnutím orgán verejného zdravotníctva na návrh zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, ktorý začal vykonávať svoju činnosť až po nadobudnutí účinnosti novelizácie zákona (po 1. augusta 2014), je povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od začatia svojej činnosti.

„Staronovou“ povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov. Táto povinnosť bola v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) od nadobudnutia jeho účinnosti 1. júla 2006 až do legislatívnej zmeny zákonom č. 470//2011 Z. z.; od 1. januára 2012 bolo povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, čo predstavovalo len 5 % zo všetkých zamestnancov v SR. Pre zamestnancov, ktorí vykonávali práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 (95 % zamestnancov v SR), zamestnávateľ nebol povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Novelizácia zákona dala túto povinnosť zamestnávateľa do súladu so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály