Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odborné usmerňovanie zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja

Rubrika: Právo

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺžiť život fyzickej osobe, zvýšiť jeho kvalitu a zabezpečiť zdravý vývoj budúcich generácií. Odborné usmerňovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore, vrátane vykonávania dozoru nad úrovňou činnosti zdravotníckych pracovníkov vykonáva v súlade s § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR). Ďalšie podrobnosti upravuje Vestník MZ SR v čiastke 56-57 zo dňa 30. novembra 2009 pod č. 59 – Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov.

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺžiť život fyzickej osobe, zvýšiť jeho kvalitu a zabezpečiť zdravý vývoj budúcich generácií. Odborné usmerňovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore, vrátane vykonávania dozoru nad úrovňou činnosti zdravotníckych pracovníkov vykonáva v súlade s § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR). Ďalšie podrobnosti upravuje Vestník MZ SR v čiastke 56-57 zo dňa 30. novembra 2009 pod č. 59 – Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov.

Hlavní a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí spolupracujú s ministerstvom pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri od­borno-­metodickom vedení zdravotnej starostlivosti. Hlavných odborníkov vymenúva do funkcie minister zdravotníctva na návrh generálneho riaditeľa sekcie zdravia, ktorý predkladá ministrovi kandidátov, odporúčaných výborom príslušnej odbornej spoločnosti, výborom príslušnej stavovskej organizácie alebo sekciou zdravia. Funkciu hlavných odborníkov vykonávajú vybraní odborníci. Predpokladom na výkon funkcie hlavného odborníka je kvalifikácia v príslušnom špecializačnom odbore, prax najmenej 10 rokov, získanie vedeckej hodnosti (PhD., CSc., DrSc.,) alebo vedecko-pedagogickej hodnosti v príslušnom odbore (docent alebo profesor). Mandát hlavného odborníka je v trvaní 5 rokov od jeho vymenovania. Krajských odborníkov vymenúva do funkcie generálny riaditeľ sekcie zdravia na základe odporúčania hlavného odborníka. Krajskí odborníci sa vymenúvajú do funkcie za predpokladu, že hlavný odborník zváži potrebu jeho vymenovania pre príslušný odbor, a ak sú v zdravotníckych zariadeniach príslušného samosprávneho kraja zriadené alebo vysunuté dve pracoviská v danom odbore.

Kvalifikačným predpokladom pre výkon krajského odborníka je získanie špecializácie v príslušnom špecializovanom odbore alebo certifikovaná pracovná činnosť, vykonávanie zdravotníckeho povolania v príslušnom odbore na špecializovaných pracoviskách na území príslušného samosprávneho kraja. Mandát krajského odborníka je v trvaní 5 rokov od jeho vymenovania.

Štatút upravuje podmienky pre:

1. Výkon funkcie hlavného i krajského odborníka, ktorými sú:

  • písomný súhlas navrhovanej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály