Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odborný konzultant verzus znalec v konaní pred úradom

Dátum: Rubrika: Právo

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zverenú právomoc v oblasti verejnej správy.

Podľa citovaného zákona úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a za podmienok ustanovených citovaným zákonom:

  1. ukladá sankcie,
  2. podáva návrhy na uloženie sankcie,
  3. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Pri plnení úloh, ktoré patria do jeho pôsobnosti, postupuje úrad vždy nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Z uvedeného vyplýva, že štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu. Napriek takto deklarovanej nezávislosti, je úrad na druhej strane vždy povinný pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti postupovať podľa citovaného zákona a dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy. Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v rámci výkonu dohľadu na mieste alebo na diaľku, výkon dohľadu realizujú zamestnanci úradu ako členovia skupiny na základe písomného poverenia podpísaného osobou oprávnenou podľa kompetenčného poriadku úradu. Vydaním poverenia na výkon dohľadu sa začína výkon dohľadu. Zamestnanci úradu môžu dohľad na diaľku alebo na mieste vykonať aj v súčinnosti s prizvanými osobami, na základe písomného poverenia úradu. Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby. Podmienkou ich účasti vo výkone dohľadu je ich súhlas a zároveň odborná spôsobilosť pre daný špecializačný odbor, v ktorom sa výkon dohľadu realizuje. Žiadny platný právny predpis neustanovuje, či vôbec a koľko prizvaných osôb, má úrad poveriť výkonom dohľadu na účely získania ich odborného stanoviska. Zákon č. 581/2004 Z. z. iba pripúšťa, že ak zamestnanci úradu ako osoby oprávnené na výkon dohľadu nemajú odbornú spôsobilosť v tej ktorej medicínskej oblasti na zodpovedanie vysoko odborných medicínskych otázok, môže úrad prizvať do procesu dohľadu prizvané osoby. Momentom vydania poverenia pre prizvanú osobu sa táto osoba stáva ďalším členom skupiny vykonávajúcej dohľad (tzv. odborným konzultantom). Konzultačnou činnosťou poskytuje odborný konzultant úradu odborné stanovisko v prípade posudzovanej poskytnutej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ide o nepravidelnú a príležitostnú činnosť za odmenu, na základe zmluvy o vykonaní odborných konzultačných činností, uzavretú medzi úradom a odborným konzultantom v príslušnom špecializačnom odbore. Zamestnanci úradu a prizvané osoby (odborní konzultanti) sú spoločne zákonom č. 581/2004 Z. z. označovaní ako osoby oprávnené na výkon dohľadu. Úrad podľa § 20 ods. 1 písm. e), bod 6 vedie register osôb oprávnených na výkon dohľadu, ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu pracoviska a špecializáciu osoby oprávnenej na výkon dohľadu. Menný zoznam konzultantov prizývaných k výkonu dohľadu na diaľku alebo na mieste pre jednotlivé špecializačné odbory, sa aktuálne dopĺňa podľa potrieb úradu a tento zoznam je zverejnený aj na webovom sídle úradu. Na prípadné zaradenie osoby do zoznamu úrad vyžaduje vysokú odbornú erudovanosť, akceptáciu v odborných medicínskych kruhoch, či pôsobenie na akademickej pôde alebo v odborných spoločnostiach.

Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že úrad ako orgán dozoru je oprávnený, ale aj povinný prešetrovať správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom osôb na to oprávnených, t. j. zamestnancami úradu, ktorí musia spĺňať podmienku medicínskeho vzdelania a konzultantmi z príslušného špecializačného odboru, pričom sa predpokladá, že odborná spôsobilosť týchto osôb je postačujúca pre vyslovenie odborného názoru. Túto kompetenciu úradu opakovane potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, napríklad aj v rozsudku sp. zn. 3 Szd 8/2009, keď vyjadril svoj právny názor, že posúdenie skutočnosti, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, patrí do správnej úvahy úradu, pričom ide o odborné právne otázky, pri ktorých je ú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály