Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch – judikatórny pohľad

Dátum: Rubrika: Právo

V príspevku sa zamýšľame nad podstavením finančného odškodňovania nemajetkovej ujmy pacientov v podmienkach Slovenskej republiky. Analýza smeruje najmä ku skúmaniu podmienok uplatnenia tohto inštitútu. Informačný zdroj tvoria rozhodnutia súdov Slovenskej a Českej republiky. Prostredníctvom nich dospievame k záveru, že priznávanie nemajetkovej ujmy nemá byť paušálne, ale rozhodovanie súdu má reagovať na individuálne okolnosti daného prípadu.

Súčasná koncepcia odškodňovania civilných nárokov je založená v prípade neoprávnených zásahov do zdravia a života človeka na dvojkoľajnosti. Poškodený (pacient), resp. jemu blízke osoby môžu uplatňovať voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v kontexte legislatívy SR nároky z dôvodu škody na zdraví aj nemajetkovej ujmy. Popri tradičnom uplatňovaní náhrady škody na zdraví vzrástol v súvislosti s uvedomovaním si imateriálnych sfér človeka v posledných rokoch aj význam náhrady nemajetkovej ujmy. Oba inštitúty sa okrem spoločných znakov (najmä protiprávnosť konania, príčinná súvislosť) predsa líšia. Napríklad mimo potreby vzniku následku, aby mohla byť náhrada nemajetkovej ujmy uplatňovaná, je rozdielnym momentom aj vyčísľovanie nárokov. Nároky na náhradu škody na zdraví (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia a pod.) sú v zásade presne kvantifikovateľné na podklade lekárskych posudkov a bodového hodnotenia. Náhrada nemajetkovej ujmy predstavuje iný prípad. Tabuľkové hodnotenia neexistujú, a preto vyvstáva otázka, koľko peňazí má náhrada nemajetkovej ujmy v konkrétnom prípade vyjadrovať. Musí sa ale stále odškodňovať v peniazoch? Na základe akých kritérií ju možno priznať? Predovšetkým na tieto otázky sa článok hľadá odpovede, pričom zdrojom hľadania bude rozhodovacia činnosť súdov Slovenskej a Českej republiky. Význam je obojstranne prospešný. Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti chráni pred svojvoľným rozhodovaním súdu, ktorý ukladá povinnosť nahradiť ujmu v peniazoch. Pacientovi na druhej strane vytvára prehľad o možnostiach v súdnom konaní a zbavuje ho nádeje na nereálne odškodnenie.

Ochrana osobnosti fyzickej osoby (pacienta) a nemajetková ujma

Skôr, ako prejdeme k analýze výšky peňažného odškodnenia nemajetkovej ujmy, je potrebné si ozrejmiť, čo je nemajetková ujma. Pre jednoduchšie pochopenie načrtnime jednoduchší „školský“ prípad.

Predstavme si predvolebné obdobie a politika, lídra politickej strany, ktorý sa pripravuje na volebnú kampaň. V tomto období navštívi svojho stomatológa, aby podstúpil štandardný stomatologický zákrok odstránenia zubného kazu. Stomatológ pod vplyvom únavy a nepozornosti však pri vŕtaní zavŕta do ďasna. Výsledkom sú silné opuchy, zápaly a bolesti, v dôsledku ktorých politik nevie primerane artikulovať a nemôže plne pôsobiť v kampani. Jeho absencia sa v konečnom dôsledku odrazí na výsledku volieb.

Podľa § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) má fyzická oso­ba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podľa súčasnej judikatúry [1] upravuje Občiansky zákonník právo na ochranu osobnosti ako jednotné právo, ktorého úlohou je v rámci občianskoprávnej oblasti zabezpečiť rešpektovanie osobnosti fyzickej osoby a jej všestranný s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály