Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Peňažné a nepeňažné plnenia prijaté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) publikovanou pod č. 253/2015 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. 1. 2016 ku komplexnejšej úprave peňažných a nepeňažných plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľov. Úpravy tejto problematiky vyplynuli z praxe a riešia nejednoznačné, prípadne nedostatočne upravené situácie v tejto oblasti tak, aby zabezpečili právnu istotu pre dotknutých daňovníkov.

Vymedzenie pojmu držiteľ a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Z dôvodu spresnenia sa presúva legislatívna skratka držiteľa z pôvodného ustanovenia § 8 ods. 1 písm. l) ZDP medzi základné pojmy do § 2 písm. y) ZDP. Za držiteľa sa podľa tohto ustanovenia od 1. 1. 2016 považuje:

 • držiteľ registrácie lieku,
 • držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov,
 • držiteľ povolenia na výrobu liekov,
 • farmaceutická spoločnosť (vymedzená v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky,
 • výrobca a distribútor dietetickej potraviny (vymedzený v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov),
 • tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.

Od 1. 1. 2016 sa rozširuje okruh držiteľov o distribútorov zdravotníckej pomôcky a distribútorov dietetickej potraviny, ktorí mohli byť do 31. 12. 2015 považovaní za tretiu osobu, prostredníctvom ktorej výrobcovia pomôcok a dietetických potravín poskytujú plnenia určeným osobám.

Držiteľom podľa tohto ustanovenia je naďalej aj tretia osoba, ktorou nie je len osoba majetkovo alebo personálne, resp. obdobne prepojená, ale aj napr. ďalšia osoba v prípade:

 • kedy ostatní držitelia (napr. farmaceutické spoločnosti) neposkytnú plnenie priamo, ale cez tretiu osobu, a to na základe akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s týmito tretími osobami, predmetom ktorej bude najmä druh, rozsah a účel poskytnutých peňažných a nepeňažných plnení, ako napr. prispievanie na organizovanie seminárov treťou osobou pre zdravotníckych pracovníkov,
 • existencie akýchkoľvek obchodných vzťahov medzi skupinou ostatných držiteľov a touto osobou, ktoré spájajú rovnaké obchodné vzťahy ako napr. v prípade výrobcu zdravotníckych pomôcok a distribútora jeho zdravotníckych pomôcok, kde výsledkom je práve zainteresovanie zdravotníckych pracovníkov oprávnených predpisovať zdravotnícke pomôcky poskytovaním peňažných a nepeňažných plnení, a tým spätné profitovanie nielen distribútora pomôcok, ale aj výrobcu, od ktorého pomôcky kupuje,
 • vytvorenia obchodného vzťahu medzi držiteľom a treťou osobou – obchodnou spoločnosťou, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, na poskytovanie rôznych služieb (služieb reálne vykonávaných za vysokú odplatu alebo len fiktívne deklarovaných služieb), pričom tento vzťah je vytvorený, napr. len preto, že spoločníkom obchodnej spoločnosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník.

♦ Príklad č. 1:

Obchodná spoločnosť vykonáva pre svojich zákazníkov, ktorými sú farmaceutické spoločnosti, rôzne prieskumy týkajúce sa zhromažďovania medicínskych údajov do dokumentácie potrebnej pre registráciu liekov v SR. Údaje získava od lekárov, ktorí sú zamestnancami nemocníc alebo majú samostatnú zdravotnícku prax. S lekármi sú uzatvárané zmluvy o dielo.

Je v tomto prípade spoločnosť s ručením obmedzeným držiteľom na účely ZDP?

Ak, na základe zmluvného vzťahu, je objednávateľom prieskumov farmaceutická spoločnosť (držiteľ), potom obchodná spoločnosť je v uvedenom prípade treťou osobou (držiteľom), prostredníctvom ktorej farmaceutická spoločnosť poskytuje peňažné alebo nepeňažné plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi a vzťahujú sa na ňu všetky povinnosti súvisiace so zdaňovaním týchto príjmov.

* * *

V § 2 písm. z) ZDP sa zaviedlo vymedzenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým sa rozumie:

 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • jeho zamestnanec alebo
 • zdravotnícky pracovník,

ktorí sú bližšie definovaní zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Dary poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

V § 3 ods. 2 písm. a) a v § 12 ods. 7 písm. b) ZDP, ktoré upravujú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane fyzickej osoby a predmetom dane právnickej osoby, sa spresňuje, že dary poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nie sú vylúčené z predmetu dane. Rovnaký postup sa uplatňoval aj do 31. 12. 2015, a to vzhľadom na skutočnosť širokého vymedzenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

♦ Príklad č. 2:

Zdravotníckemu zariadeniu (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), ktoré je právnickou osobou, poskytla farmaceutická spoločnosť nepeňažný dar. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP?

Podľa § 12 ods. 7 písm. b) ZDP dary, ktoré boli poskytnuté farmaceutickou spoločnosťou, ktorá je držiteľom podľa § 2 písm. y) ZDP, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa § 2 písm. z) ZDP, ktorý je právnickou osobou, či už sú poskytnuté v peňažnej alebo v nepeňažnej forme, sú predmetom dane a zdaňujú sa zrážkovou daňou v súlade s podmienkami uvedenými v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP a postupom podľa § 43 ods. 10 až 13 ZDP, ak ide o peňažné plnenie alebo podľa § 43 ods. 17 ZDP, ak ide nepeňažné plnenie.

* * *

♦ Príklad č. 3:

Farmaceutická spoločnosť poskytla súkromnému lekárovi peňažný dar na nákup zdravotníckeho prístroja. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP?

Podľa § 3 ods. 2 písm. b) ZDP dary, ktoré boli poskytnuté farmaceutickou spoločnosťou, ktorá je držiteľom podľa § 2 písm. y) ZDP, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa § 2 písm. z) ZDP, ktorým je lekár s príjmami podľa § 6 ZDP, poskytnuté v peňažnej forme ale aj nepeňažnej forme, sú predmetom dane a zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. o) ZDP. Pri peňažnom plnení sa uplatní postup podľa § 43 ods. 10 až 13 ZDP a pri nepeňažnom plnení postup podľa § 43 ods. 17 ZDP.

* * *

Nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy

Do konca roka 2015 sa v súvislosti s nepeňažným plnením poskytnutým držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti oslobodzovalo od dane z príjmov fyzickej osoby nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu. Za účasť na sústavnom vzdelávaní sa však ne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály