Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Používanie titulov zdravotníckymi pracovníkmi

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Získaný akademický alebo profesijný titul prezrádza o jeho nositeľovi stupeň a oblasť jeho získaného vzdelania, a teda aj jeho odbornú spôsobilosť. Oblasť používania titulov v zdravotníctve zdravotníckymi pracovníkmi treba v súčasnosti rozdeliť do dvoch základných aplikačných skupín, ktoré sú navzájom veľmi úzko prepojené. V prvom prípade ide o tzv. akademické tituly, v druhom prípade o tzv. profesijné tituly.

Získaný akademický alebo profesijný titul prezrádza o jeho nositeľovi stupeň a oblasť jeho získaného vzdelania, a teda aj jeho odbornú spôsobilosť. Oblasť používania titulov v zdravotníctve zdravotníckymi pracovníkmi treba v súčasnosti rozdeliť do dvoch základných aplikačných skupín, ktoré sú navzájom veľmi úzko prepojené. V prvom prípade ide o tzv. akademické tituly, v druhom prípade o tzv. profesijné tituly. V prípade akademických titulov ide o používanie titulov na základe získaného stupňa vysokoškolského vzdelania v zásade bez ohľadu na vykonávané povolanie.

Právo používať akademický titul v Slovenskej republike udeľujú svojim absolventom vysoké školy. Túto kompetenciu im legislatívne dáva zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o vysokých školách).

V prípade zdravotníckych pracovníkov ide najčastejšie o akademické tituly po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia „Bc.“ (bakalár), po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia „Mgr.“ (magister), po ukončení spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku akademický titul „MUDr.“ (doktor všeobecného lekárstva), „MDDr.“ (doktor zubného lekárstva).

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul:

  • v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“),
  • vo farmaceutických študijných programoch „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“),
  • v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“),
  • v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),
  • v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),
  • v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

V zdravotníctve sú najčastejšie používané tituly ako PhDr., PharmDr., RNDr., zriedkavejšie PaedDr. V týchto prípadoch sa predtým udelený titul „Mgr.“ neuvádza. Treba však podotknúť, že prípadné skracovanie uvedených titulov na skratku „Dr.“ je nekompletné a v podstate zavádzajúce.

Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia – doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom. Ostatné akademické tituly po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia, druhého stupňa vysokoškolského štúdia a tituly udelené po vykonaní rigoróznej skúšky sa píšu pred menom.

Vysoká škola, ktorá má priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore, umožňuje odborníkovi, ktorý vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí na vysokej škole, získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ v skratke „doc.“ alebo „profesor“ v skratke „prof.“ Uvádzajú sa pred akademickým titulom. Titul profesor však neudeľujú vysoké školy. Profesorov vymenúva prezident republiky na základe návrhu ministra školstva, vedy výskumu a športu, prípadne iného rezortného ministra, v pôsobnosti ktorého je štátna vysoká škola.

V prípade profesijných titulov v zdravotníctve ide o požívanie titulov, ktoré sa vždy úzko viažu s výkonom príslušného zdravotníckeho povolania. Vychádza sa teda predovšetkým zo získanej odbornej spôsob

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály