Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právne postavenie nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, ktorý je primárne založený na úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientovi z prostriedkov povinného verejného zdravotného poistenia sa v praxi realizuje uzavretím zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zmluva je právny úkon, založený na súhlasnom prejave spravidla dvoch subjektov – účastníkov tohto právneho úkonu (zmluvných strán).

Vzniká konsenzom, t. j. úplným a bezpodmienečným prijatím (akceptáciou) návrhu na uzavretie zmluvy (oferta). Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. zmluvy so žiadnou zdravotnou poisťovňou, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), sú nezmluvnými poskytovateľmi. To samozrejme nevylučuje, že si ich pacient nemôže vybrať a nechať sa u nich ošetriť, realizujúc pritom svoje právo na výber poskytovateľa.

Vo všeobecnosti a z doterajšej praxe platí, že nezmluvným poskytovateľom sa stáva poskytovateľ buď:

  • na základe rozhodnutia zdravotnej poisťovne neuzavrieť s ním zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (odmietnutie návrhu na uzavretie zmluvy), resp.
  • nepokračovanie v doterajšom zmluvnom vzťahu (neplnenie kritérií na kvalitnú a efektívnu starostlivosť, hustota je v danom regióne dostatočná) alebo
  • na základe vlastného rozhodnutia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Rozhodnutie poskytovateľa byť nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ako fyzická alebo ako právnická osoba), prináša niekoľko dôsledkov, tak pre poskyto­vateľa, ako aj pre jeho pacienta. Pre pacienta postavenie nezmluvného poskytovateľa znamená, že napriek jeho účasti na povinnom verejnom zdravotnom poistení a platení povinného zdravotného poistenia, sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti jeho osobe neuhrádza poskytovateľovi z prostriedkov verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou, ale priamou úhradou (platbou) poistenca poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s tým, že pacient dobrovoľne a slobodne v rámci práva na výber poskytovateľa, prejaví súhlas s takýmto postupom a poskytnutými službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ide skôr o neštandardný (nadštandardný) a výnimočný postup v rozsahu ústavnej zásady podľa čl. 2 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p., t. j. „...každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá...“ Poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe dohody s pacientom (klientom), buď ako jednotlivé zdravotné výkony alebo v rámci komplexných programov zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia a pacient (klient) za poskytnutie dohodnutého rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude nezmluvnému poskytovateľovi plniť peňažné plnenie v dohodnutej výške a na dohodnuté obdobie podľa cenníka poskytovateľa (ceny výkonov, liekov, očkovacích látok, a pod.).

Vzhľadom na špecifickosť vzťahu je po vzájomnom informovaní o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti veľmi dôležité v dohode, v rámci zmluvnej voľnosti strán (jej účastníkov) upraviť najmä predmet, rozsah, práva a povinnosti jej účastníkov, výšku peňažného plnenia, spôsob a splatnosť úhrady, spôsob ukončenia vzťahu, vrátane vypracovania všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb.

Vychádzajúc z platnej právnej úpravy, ma poistenec, napriek vyššie uvedenému, právo požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti (odkladnej), poskytnutej nezmluvným poskytovateľom. Ak žiadosť poistenca spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa (spravidla na svojom webovom sídle), a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, je povinná tento príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály