Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právne postavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum: Rubrika: Právo

Cieľom tohto príspevku je vymedzenie právneho postavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako dohliadaného subjektu v procese dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sprehľadnenie jeho oprávnení a povinností, ktoré sú predmetom úpravy viacerých právnych predpisov a vymedzenie zodpovednosti poskytovateľa za porušenie zákonných povinností pri výkone dohľadu.

Cieľom tohto príspevku je vymedzenie právneho postavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako dohliadaného subjektu v procese dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sprehľadnenie jeho oprávnení a povinností, ktoré sú predmetom úpravy viacerých právnych predpisov a vymedzenie zodpovednosti poskytovateľa za porušenie zákonných povinností pri výkone dohľadu.    

Postavenie Úradu pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) bol s účinnosťou od 1. novembra 2004 zriadený Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy od 1. januára 2005 zveril výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V rámci systému orgánov verejnej správy sa Úrad zaraďuje medzi kontrolné orgány s celoštátnou pôsobnosťou. Dôvodom vzniku takéhoto typu orgánov v oblasti verejnej správy bolo zabezpečenie nezávislosti ich činnosti, v dôsledku čoho Úrad v organizačnom ponímaní nemá nadriadený orgán a nie je začlenený do štruktúry orgánov štátnej správy. V rámci svojej pôsobnosti vymedzenej v § 18 ods. 1 písm. b) zákona o zdravotných poisťovniach vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených týmto zákonom ukladá sankcie, podáva návrhy na uloženie sankcie, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Začatie dohľadu

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začne úrad vykonávať v prípade, ak sa na neho obráti nespokojný pacient. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) v § 17 priznáva právo obrátiť sa na Úrad so žiadosťou o vykonanie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou každej osobe, ktorá sa domnieva, že sa jej zdravotná starostlivosť poskytla nesprávne. Skôr, než sa pacient obráti na Úrad, má právo domáhať sa nápravy u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je povinný pacienta písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti o nápravu najneskôr do 30 dní od jej podania, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. V prípade, ak poskytovateľ žiadosti o nápravu nevyhovie, alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti v zákonnej lehote, osoba má právo požiadať Úrad o prešetrenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. V prípade maloletého pacienta alebo pacienta, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, môže podať žiadosť o vykonanie dohľadu jeho zákonný zástupca. Osoba, ktorej bola zdravotná starostlivosť poskytnutá, môže písomne poveriť inú osobu na podanie žiadosti. Právu pacienta na prešetrenie zdravotnej starostlivosti zodpovedá povinnosť úradu vykonať dohľad nad správnosťou jej poskytovania.

Vymedzenie dohliadaného subjektu

Pri dohľade nad zdravotnou starostlivosťou má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postavenie dohliadaného subjektu. Kto je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ustanovuje § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Poskytovateľom podľa tohto ustanovenia je:

  • fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia podľa § 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
  • fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p. (ďalej len „zákon o liekoch“),
  • fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,
  • fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa § 10 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
  • fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Ak je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti právnická osoba, dohliadaným subjektom nie sú konkrétni zdravo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály