Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prerokovanie skončenia pracovného pomeru a jeho pracovnoprávne následky

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Ostatná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1. 1. 2013 nepriniesla významné zmeny len do právnej úpravy individuálnych pracovnoprávnych vzťahov napr. závislej práce, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo organizácie pracovného času v podniku, ale podstatnou mierou sa dotkla aj právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Niektoré novo koncipované ustanovenia, napr. uvoľňovanie zamestnancov zamestnávateľa na výkon odborovej funkcie, sú zložito formulované a v súvislosti s nimi vznikajú viaceré aplikačné nejasnosti, ktoré môžu byť dôvodom ich nevhodného uplatnenia v praxi. Prípadné pochybenie nemusí viesť len k nedodržaniu zákonom vyžadovaných povinností, ale dnes pomerne často aj k uloženiu sankcie zo strany kontrolného orgánu v podobe príslušnej inšpekcie práce. Za najproblematickejšiu zmenu môžeme v tak krátkom čase, ktorá uplynula od okamihu nadobudnutia účinnosti spomínanej novely, označiť návrat § 74 Zákonníka práce, t. j. prerokovanie skončenia pracovného pomeru zo strany zástupcov zamestnancov so zamestnávateľom a právne následky jeho nedodržania. Špecificky sa predmetný problém s aplikáciou § 74 Zákonníka práce týka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí v dôsledku silnejúceho tlaku na konsolidáciu verejných financií (aj s ohľadom na systém zdravotného a sociálneho poistenia) optimalizujú zabezpečenie vykonávaných činností prostredníctvom úpravy počtu svojich zamestnancov. V praxi sa preto pravidelne aj pri poskytovaní právneho poradenstva stretávame s nedostatkami súvisiacimi so skončením pracovného pomeru v kontexte zákonom predpokladanej povinnosti zapojenia zástupcov zamestnancov v zmysle § 74 Zákonníka práce. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa následne vystavujú riziku súdnych sporov, ktorým je možné správnou aplikáciou zákonných ustanovení predísť.

Význam účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zamestnanca

Existencia § 74 Zákonníka práce, t. j. prerokovanie skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, predstavuje pravdepodobne najdiskutovanejšiu kompetenciu zástupcov zamestnancov (s výnimkou ich uvoľňovania na výkon funkcie). Prerokovanie skončenia pracovného pomeru je pravidelne predmetom kritiky zo strany zamestnávateľov, ako významné zvýšenie byrokracie v rámci administratívy pracovnoprávneho vzťahu, posilnenie kompetencií zástupcov zamestnancov a zotrvávanie na rigidite pracovnoprávnej úpravy.

Napriek prezentovaným výhradám možno § 74 Zákonníka práce označiť za jeden z výrazných prejavov pracovnoprávnej ochrany zamestnancov so silným sociálnym akcentom, ktorý napriek priznanej kompetencii zástupcom zamestnancom, je primárne určený zamestnancom. Podstatou účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa totiž nie je zabezpečiť zachovanie pracovného pomeru zamestnanca (zabrániť jeho skončeniu), keďže sa neprihliada na súhlas alebo nesúhlas zástupcov zamestnancov s jeho skončením. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby k jeho skončeniu prišlo v súlade s platnou právnou úpravou predovšetkým vo väzbe na § 63 Zákonníka práce (taxatívne uvedené prípustné dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa) alebo formálny spôsob jeho ukončenia (písomnosť skončenia pracovného pomeru) v kontexte ochrany sociálnych nárokov zamestnancov. Subsidiárny teoretický dôvod existencie prerokovania skončenia pracovného pomeru tvorí určite aj možnosť zástupcov zamestnancov ovplyvniť rozhodovanie zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru zamestnanca, hoci jeho praktický význam je skôr otázny. V okamihu prerokovania je zamestnávateľ spravidla presvedčený o potrebe jeho skončenia z pohľadu subjektívnych alebo objektívnych okolností a formálne prerokovanie len málokedy zmení jeho rozhodnutie. Sociálna funkcia prerokovania skončenia pracovného pomeru významne prevyšuje vytýkané výhrady, keďže umožňuje zamestnancom prostredníctvom ich zástupcov dozvedieť sa, z akých dôvodov prichádza k skončeniu pracovného pomeru, v akom časovom období, aké sú prípadné nároky zamestnancov vyplývajúce z končiaceho pracovnoprávneho vzťahu a ako príde k ich vysporiadaniu. Na druhej strane predstavuje povinnosť zamestnávateľa prerokovať skončenie pracovného pomeru určitú poistku predchádzajúcu zneužitiu jeho ekonomickej i právnej prevahy, keď zamestnanec nemá často zodpovedajúce právne povedomie, aby dokázal posúdiť oprávnenosť skončenia pracovného pomeru. Účasť zástupcov zamestnancov mu môže významne pomôcť pri prípadnej žalobe o neplatné skončenie pracovného pomeru a k nezmeškaniu dvojmesačnej lehoty ustanovenej v § 77 Zákonníka práce.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály