Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Proces zakladania verejnej lekárne vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum: Rubrika: Právo

Právna úprava problematiky poskytovania zdravotnej starostlivosti vo verejnej lekárni je vzhľadom na svoju detailnú a často veľmi technickú povahu roztrúsená v množstve právnych predpisov rôznej právnej sily. Niektoré predpisy sú vyslovene technickej, resp. odbornej povahy a ich znalosť sa predpokladá u farmaceuta, ktorý zastáva funkciu tzv. odborného zástupcu, t. j. garanta odbornosti výkonu lekárenskej starostlivosti. Zároveň ide o tému natoľko širokú, že v tomto príspevku nemožno obsiahnuť všetky otázky spojené s lekárenskou starostlivosťou poskytovanou vo verejnej lekárni.

V tomto článku sa zameriavame najmä na proces založenia verejnej lekárne, pričom niektoré vyslovene technické otázky spomíname len odkazom na príslušné ustanovenia právnych predpisov. Rovnako v tomto príspevku nebudeme venovať priestor internetovému výdaju liekov, pretože veríme, že táto problematika môže byť v budúcnosti zaujímavým námetom na samostatné spracovanie.

Lekáreň ako spoločnosť s ručením obmedzením

V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o liekoch“) môže zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami fyzická, ale aj právnická osoba, a to len na základe povolenia vydaného podľa zákona o liekoch. Výhodou zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami prostredníctvom právnickej osoby v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzením (ďalej len „spoločnosť“) podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. je, že spoločnosť síce za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom, no jej spoločníci ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri. Spoločnosť je teda osoba odlišná od spoločníka a spoločník za záväzky spoločnosti „zodpovedá“ len veľmi obmedzene. V prípade nepriaznivého hospodárskeho vývoja spoločnosti preto spoločník nie je postihnutý tak vážne, ako v prípade, že by s liekmi a zdravotníckymi pomôckami zaobchádzal v rámci podnikania ako fyzická osoba.

Najmä z týchto dôvodov, napriek vstupným nákladom na vznik spoločnosti a zvýšeniu daňového zaťaženia právnických osôb [1], možno právnu formu spoločnosti pre zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami považovať za najvhodnejšiu.

Preto sa v nasledujúcom texte obmedzíme na problematiku zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vykonávaného spoločnosťou, no s drobnými odchýlkami bude nižšie uvedené platiť aj pre fyzickú osobu.

Proces založenia a vzniku spoločnosti zahŕňa uzavretie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny v prípade jediného spoločníka, zápis spoločnosti do živnostenského registra (hoci hlavným predmetom činnosti spoločnosti bude poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, je vhodné, aby spoločnosť mala aj oprávnenie vykonávať niektoré z voľných živností, ako napríklad veľkoobchod a maloobchod, a pod.), zápis spoločnosti do obchodného registra a registráciu pre účely dane z príjmov, prípadne dane z pridanej hodnoty.

Spoločnosť môže založiť aj jedna fyzická osoba, ktorá nesmie byť ­jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach. Minimálne základné imanie spoločnosti je 5 000 eur, pričom postačuje, ak tzv. správca vkladov, ktorým je spravidla spoločník (alternatívne ním môže byť aj banka), písomne vyhlási, že vklad spoločníka bol v plnom rozsahu splatený pred vznikom spoločnosti.

Poznámka: Na rozdiel, napr. od právnej úpravy, platnej napr. v Českej republike nemusí byť vklad spoločníka nutne uložený na bankovom účte, ak správcom vkladu nie je banka, ale niektorý zo zakladateľov spoloč­nosti.

Oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

V zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je lekárenská starostlivosť jednou z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. V zmysle § 2 ods. 2 zákona o liekoch je poskytovanie lekárenskej starostlivosti jedným z druhov zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. Právna úprava poskytovania lekárenskej starostlivosti je obsiahnutá v šiestom oddieli druhej časti zákona o liekoch.

Lekárenská starostlivosť podľa § 20 ods. 1 zákona o liekoch zahŕňa:

  1. zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov vrátane internetového výdaja,
  2. zabezpečovanie, ­uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok vrátane internetového výdaja,
  3. zhotovovanie zdravotníckych pomôcok na mieru a ich výdaj,
  4. zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín,
  5. poskytovanie odborných in­formácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a die­tetických potravinách, po­trebných na kvalitné posky­tovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie,
  6. dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami,
  7. zabezpečovanie, ­uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu,
  8. vykonávanie fyzikálnych a bio­chemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie,
  9. výmenu, predaj a spätný predaj liekov držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo inému držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a
  10. racionalizáciu skladového hos­podárstva, spočívajúcu najmä v spoločnom nákupe, skladovaní a vzájomnej výmene liekov medzi viacerými prevádzkarňami toho istého držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály