Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Význam diferenciálnej diagnostiky pri invazívnych septických ochoreniach s oligosymptomatickým priebehom u malých detí (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade opakovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti 4-ročnému maloletému pacientovi v priebehu jedného dňa v rámci lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“). Dohľad bol vykonaný na podnet rodičov, ktorí namietali proti neodbornému a neskorému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, ale aj z podnetu Súdnolekárskeho a patologicko - anatomického pracoviska (ďalej len „SLaPA“) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – ďalej len „Úrad“ (nesúlad klinickej diagnózy a príčiny smrti – nediagnostikovaný obojstranný zápal pľúc a pohrudnice).

Úrad vykonal v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. dohľad, pričom pri vypracovaní protokolu o výkone dohľadu vychádzal z uvedených podkladov:

 • z podnetu rodičov,
 • zdravotnej dokumentácie maloletého pacienta,
 • od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (zmluvný všeobecný lekár pre deti a dorast, lekár LSPP – všeobecný lekár pre deti a dorast),
 • zo stanovísk poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (LSPP),
 • odborného stanovisko osoby prizvanej k výkonu dohľadu (konzultant Úradu v špecializačnom medicínskom odbore pediatria).

Výstupom z výkonu dohľadu bol protokol o vykonanom dohľade a zápisnica z prerokovania námietok k protokolu.

Úrad v rámci výkonu dohľadu preukazuje, či zdravotná starostlivosť bola/nebola maloletému pacientovi poskytnutá správne. V zmysle §4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby, s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby, so zohľadnením súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

(Vybrané zo zdravotnej dokumentácie)

Maloletý 4 - ročný pacient, na základe údajov zo zdravotnej dokumentácie všeobecnej lekárky pre deti a dorast, u ktorej bol kapitovaný, bol narodený v 35. týždni gravidity s pôrodnou hmotnosťou 2 170 gramov spontánne, bez porúch adaptácie. Pre známky nezrelosti bol preložený na novorodenecké oddelenie, kde prekonal popôrodnú žltačku a bez zistenej patológie bol prepustený domov.

V postnatálnom a ďalšom období bol bez vážnejších ochorení v detstve pravidelne bez komplikácií očkovaný, absolvoval preventívne prehliadky a nebol dispenzarizovaný z dôvodu choroby. Naposledy bol ošetrený u svojej zmluvnej všeobecnej lekárky pre deti a dorast 22. 4. 2009, t. j. 8 mesiacov pred príhodou.

Dňa 12. 12. 2009 (sobota) matka s dieťaťom navštívila z dôvodu horúčky detskú pohotovostnú službu v čase o 14.04 h. Detská ambulancia LSPP sídlila v areáli nemocnice s poliklinikou.

Službukonajúca lekárka zaznamenala do zdravotnej dokumentácie nasledovné (zápis vyšetrenia v čase o 14:04 h) – citované zo zdravotnej dokumentácie:

 • Subjektívne: „...od rána teplota 39,5 °C, nádcha. Nebolo podané nič proti horúčke, lebo doma mali len preexspirovaný Nurofen...“
 • Alergická anamnéza: „...niečo ako amoxiklav, ale matka nevie presne...“
 • Objektívny nález: „...­pokožka čis­tá, turgor prítomný, tonzily nastrieknuté, krk bez patologického nálezu, dýchanie čisté, bez vedľajších fenoménov, srdce – akcia pravidelná, ozvy ohraničené, frekvencia 110/min...“
 • Záver: Tonsilopharyngitis acuta – akútny zápal mandlí a hltanu.
 • Liečba: Klabax sir. 2x6 ml, antipyretiká, kontrola v stredu u obvodného lekára.
 • Záver – diagnóza:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály