Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Základné pravidlá konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Dátum: Rubrika: Právo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) má právnu povinnosť pri jednotlivých konaniach, ktoré pred ním prebiehajú, rešpektovať základné pravidlá správneho konania, a to obligatórne. Uvedené vyplýva
z toho, že pri rozhodovaní o právach, právom chránených záujmoch a právnych povinnostiach má RÚVZ právne postavenie správneho orgánu. Preto na procesný priebeh konania pred príslušným RÚVZ sa vzťahujú základné pravidlá konania podľa § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktorý je rámcovou právnou úpravou. Príslušný RÚVZ je pritom povinný počas celého priebehu prvostupňového správneho konania spolupracovať s účastníkmi správneho konania, ktorí v rámci neho vystupujú. Taktiež počas správneho konania pred RÚVZ nesmú vznikať akékoľvek prieťahy a je potrebné sledovať efektivitu konania, ktoré prebieha.

Pravidlo/zásada právnej súladnosti správneho konania
Uvedená základná zásada správneho konania je vyjadrená v § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, a dôsledne vyžadovať plnenie ich povin­ností.
V súlade s uvedenou základnou zásadou správneho konania sú ­RÚVZ povinné rešpektovať ústavné zákony, zákony, ale aj vykonávaciu právnu úpravu, kde možno zaradiť nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj všeobecne záväzné vyhlášky miestnej štátnej správy. V neposlednom rade musia RÚVZ pri správnom konaní rešpektovať taktiež všeobecne záväzné nariadenia miestnej samosprávy.
Príslušný RÚVZ v kontexte základnej zásady právnej súladnosti správneho konania musí rešpektovať aj každý právny úkon, ktorý bol uzatvorený v súlade s uvedenými právnymi predpismi, predovšetkým ide o akékoľvek zmluvy, napríklad pracovné zmluvy alebo akékoľvek zmluvy podľa občianskoprávnej úpravy. Taktiež musí RÚVZ rešpektovať normatívne interné inštrukcie iných subjektov, pokiaľ boli vydané v súlade s právnymi predpismi.
Napríklad pri výkone štátneho zdravotného dozoru musí príslušný RÚVZ rešpektovať a zohľadňovať aj v rámci rozhodovacej činnosti organizačný poriadok, pracovný poriadok alebo normy spotreby práce, tieto však musia byť vydané v súlade s právnym predpisom.
Príklad č. 1: Pri výkone štátneho zdravotného dozoru príslušný RÚVZ nebral do úvahy pracovný poriadok kontrolovaného subjektu. Tento pracovný poriadok bol vydaný po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. S uvedeným postupom RÚVZ kontrolovaný subjekt nesúhlasil a považoval ho za právne nesúladný v tomto prípade. V tomto prípade konal príslušný RÚVZ v súlade so základným pravidlom/zásadou právnej súladnosti správneho procesu?
V § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") sú ustanovené jednotlivé právne predpoklady, ktoré musia byť kumulatívne a obligatórne splnené preto, aby mal pracovný poriadok právnu relevanciu a spôsoboval právne následky v prípade jeho porušenia a upravoval pracovnoprávne vzťahy.
Pracovný poriadok môže podľa § 84 ods. 1 Zákonníka prácezamestnávateľ vydať
len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný v celom rozsahu
. Pritom Zákonník práce neustanovuje formu a ani obsah takéhoto predchádzajúceho súhlasu. Preto takýto súhlas môže byť zástupcami zamestnancov daný aj neformálne, pre právnu jednoznačnosť a preukaznosť je však vhodná písomná forma. Tak napríklad môže ísť o zápisnicu z rokovania zástupcov zamestnancov, na ktorom vyslovili prechádzajúci súhlas s pracovným poriadkom. Taktiež Zákonník práce neustanovuje obsahové náležitosti takéhoto súhlasu. Pritom ale z povahy veci vyplýva, že musí ísť o jednoznačný súhlas zástupcov zamestnancov a je potrebné presne uviesť pracovný poriadok, s ktorým sa vyslovuje súhlas.
______________________________
UPOZORNENIE:
Pritom musí ísť
o prechádzajúci súhlas zástupcov zamestnancov
, ktorý je daný ešte pred platnosťou a účinnosťou pracovného poriadku, nemôže teda ísť
o následný súhlas
po zverejnení pracovného poriadku,
prípadne len o jeho prerokovanie so zástupcami zamestnancov
.
Cieľom pracovného poriadku je podľa § 84 ods. 2 Zákonníka práce konkretizovať jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce, ktoré nenašli svoje vyjadrenie v
Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zaviazať len podriadených zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa, teda možno konštatovať, že má obmedzenú personálnu pôsobnosť. Preto nemôže zaviazať subjekty, ktoré stoja mimo zamestnávateľa, a to ani vtedy, pokiaľ tieto subjekty majú so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu podľa občianskeho alebo obchodného práva.
Podľa § 84 ods. 3 Zákonníka práce pracovný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, ktorým bol u zamestnávateľa zverejnený v konkrétnom prípade. Tým sa zabraňuje, aby sa pracovný poriadok vzťahoval na podriadených zamestnancov ešte pred okamihom jeho zverejnenia, teda predtým, keď mali možnosť relevantne sa s ním oboznámiť.
Informovanosť je podstatným principiálnym východiskom, ktorá požaduje, aby boli zamestnanci oboznámení s pracovným poriadkom ešte pred jeho účinnosťou a taktiež, aby boli vopred oboznámení s každou jeho zmenou alebo následnou úpravou. Taktiež musí byť podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce každý zamestnanec, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru u zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania oboznámený s pracovným poriadkom, pričom ide o právnu povinnosť zamestnávateľa.
V prípade pracovného poriadku je potrebné vyzdvihnúť aj transparentnosť v súvislosti s jeho prijímaním a oboznamovaním. Preto je potrebné, aby bol pracovný poriadok riadne prístupný u zamestnávateľa a aby sa podriadení zamestnanci, na ktorých sa pracovný poriadok vzťahuje, mali možnosť s ním oboznámiť. Pritom Zákonník práce neustanovuje, akou formou má byť pracovný poriadok jednotlivým zamestnancom prístupný. Preto možno voliť sprístupnenie písomného vyhotovenia pracovného poriadku v prístupnej miestnosti pre jednotlivých zamestnancov alebo aj cestou sprístupnenia pracovné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály