Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

Dátum: Rubrika: Právo

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá sa vzťahuje aj na zdravotníckych pracovníkov, bola v poslednom období výrazne zmenená.

Prvá zmena bola skôr technická a vyplývala z pristúpenia Chorvátska ako 28 členského štátu k Európskej únii 1. júla 2013. Dňa 13. mája 2013 bola prijatá smernica Rady 2013/25/EÚ, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby. Príloha V smernice 2005/36/ES bola doplnená o kvalifikácie chorvátskych lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier a pôrodných asistentiek, na ktoré sa s účinnosťou od 1. júla 2013 začal vzťahovať automatický systém vzájomného uznávania kvalifikácií. V legislatíve Slovenskej republiky boli tieto kvalifikácie doplnené do zákonov č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie systémovo-obsahové zmeny vyplývajú zo smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI). Smernica nadobudla účinnosť 18. januára 2013 a transpozícia, teda lehota, dokedy členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, bola určená do 18. januára 2016.

Prvá časť sa dotýka úprav obsahu a rozsahu vzdelávania zdravotníkov. V oblasti základnej odbornej prípravy lekárov podľa čl. 24 sa definuje, že základná lekárska odborná príprava pozostáva najmenej z päťročného štúdia, ktoré môže byť vyjadrené aj ako ekvivalent kreditov ECTS a pozostáva minimálne z 5 500 hodín teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorú poskytuje univerzita alebo sa poskytuje pod dohľadom univerzity. Oproti doterajšej úprave ide o možné skrátenie štúdia z minimálne šesťročného štúdia a o možnosť vyjadrenia aj v ECTS kreditoch. (Jeden kredit ECTS zodpovedá 25 až 30 hodinám vysokoškolského štúdia, 60 kreditov sa obvykle vyžaduje na absolvovanie jedného akademického roka.)

V oblasti špecializačného štúdia lekárov podľa čl. 25 sa definuje, že členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť čiastočné výnimky z častí špecializovanej lekárskej odbornej prípravy uvedenej na zozname prílohy V.5.1.3, ak sa táto časť odbornej prípravy už absolvovala počas iného programu špecializovanej odbornej prípravy, ktorý je uvedený v prílohe V.5.1.3 a za predpokladu, že daný odborník už získal predchádzajú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály