Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny vo vzťahu zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Dňom 1. 8. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 250/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 250/2011 Z. z.“). Tieto zmeny sa premietli aj do vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako účastníkov systému verejného zdravotného poistenia.

Zmeny v subjekte zmluvného vzťahu

Ako som už uviedla v článku „Právne aspekty vzťahu zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ (Právo a manažment v zdravotníctve, 5/2011), činnosť zdravotnej poisťovne sa vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v praxi najvýraznejšie prejavuje v rámci uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a uhrádzaní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Vyššie citovanou novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) sa povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov upravila, resp. spresnila ako povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

Ak je verejná sieť poskytovateľov na príslušnom území menšia ako verejná minimálna sieť poskytovateľov, je zdravotná poisťovňa povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejnej siete poskytovateľov.

Verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov sa podľa § 5 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) sa rozumie, cit. „... usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na

a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,

b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,

c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom území,

d) bezpečnosť štátu.“

„Verejnú sieť poskytovateľov tvoria

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály