Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Postup Úradu verejného zdravotníctva po podaní odvolania

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Právo

Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je odvolacím orgánom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). Uvedenému ÚVZ SR je odvolanie účastníka správneho konania postúpené príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ “) len vtedy, keď RÚVZ o ňom nerozhodne v rámci autoremedúry. Právna úprava procesného postupu ÚVZ po podaní odvolania je predmetom osobitnej právnej úpravy, konkrétne zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktorý predstavuje aj rámcovú právnu úpravu. Pritom ÚVZ SR vykonáva v rámci odvolacieho konania aj dokazovanie, ktorého cieľom je ozrejmiť a preukázať skutočnosti dôležité pre dané správne konanie, ktoré pred ním prebieha. Preto možno uviesť, že praktické uvedenie priebehu odvolacieho správneho konania pred ÚVZ SR bude predmetom tohto článku.

Podklady pre rozhodnutie ÚVZ SR v správnom konaní, právna úprava
Pokiaľ príslušný RÚVZ nerozhodol o podanom odvolaní v rámci autoremedúry, tak je podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku povinný predložiť ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu, ktorým je ÚVZ SR, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.
Potom čo mu boli uvedené podklady doručené RÚVZ, ÚVZ SR ich preskúma, taktiež jednotlivé skutočnosti tvrdené účastníkom správneho konania v odvolaní a následne začne dôkazné konanie, ktorého cieľom je zistiť skutočnosti potrebné pre rozhodnutie o odvolaní.
V odvolacom správnom konaní môže ÚVZ SR v súlade so správnym poriadkomvyužiť tieto podklady pre vydanie rozhodnutia v odvolacom konaní:
-
jednotlivé dôkazy nadobudnuté v súlade so
-
podklady od orgánov verejnej moci,
-
ostatné podklady pre rozhodnutie ÚVZ SR v odvolacom správnom procese.
Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán, teda v tomto prípade ÚVZ SR, povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, a na ten účel si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Jednotlivé dôkazy v odvolacom správnom konaní
Podkladom pre obsah rozhodnutia v správnom procese sú jednotlivé dôkazy, ktoré ÚVZ SR nadobudol právne súladným spôsobom.
V § 34 ods. 2 správny poriadok ustanovuje jednotlivé dôkazné prostriedky demonštratívnym právnym výpočtom. V tomto prípade teda nejde o taxatívny právny výpočet a je možné, aby ÚVZ SR vykonal aj iné dôkazy, ktoré správny poriadok výslovne neustanovuje, ale ktoré môžu prispieť k objasneniu skutkového stavu veci, ktorá sa prejednáva pred ÚVZ SR, ktorý je odvolacím správnym orgánom. Každý dôkazný prostriedok však musí byť nadobudnutý v súlade s právnym poriadkom, inak ÚVZ SR nemôže byť vykonaný.
Správny poriadok ustanovuje nasledujúce dôkazné prostriedky:
-
výsluch svedkov,
-
znalecké posudky,
-
listiny,
-
ohliadka,
-
čestné vyhlásenie, pričom podľa § 39 ods. 1 správneho poriadku platí, že správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka ko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály