Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania (II.)

Rubrika: Právo Zo seriálu: Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

V minulom čísle som charakterizovala administratívnoprávnu zodpovednosť lekára všeobecne. Vysvetlila som, o aký typ zodpovednosti ide. V druhej časti článku som sa venovala základným povinnostiam poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktoré vyplývajú zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). V tomto čísle dokončím charakteristiku povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

V minulom čísle som charakterizovala administratívnoprávnu zodpovednosť lekára všeobecne. Vysvetlila som, o aký typ zodpovednosti ide. V druhej časti článku som sa venovala základným povinnostiam poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktoré vyplývajú zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). V tomto čísle dokončím charakteristiku povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

Podľa § 79 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, povinný, ak nie je us­tanovené inak:

  1. Zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti (dovolenka, prácene­schopnosť) a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju. Uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti.
  2. Oznámiť spôsobom v mieste obvyklým, dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.
  3. Viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19 až § 21 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov v rozsahu vymedzenom v zákone. Chorobopis – zdravotná dokumentácia je zároveň podkladom, čiže aj rozhodujúcim dôkazom o tom, či sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovalo v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy a podmieňuje aj správne rozhodovanie o ďalších liečebných a ostatných úkonoch. Do zdravotnej dokumentácie patrí aj diferenciácia, ktorá dokumentuje to, podľa čoho sa lekár rozhoduje pre určitý postup. Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár, iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  4. Spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu (§ 18, § 24 a § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti). Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom – zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Údaje týkajúce sa zdravia patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených, zákonom o ochrane osobných údajov nevyžaduje. Každý, komu sa poskytnú, alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.
  5. Zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného pred­pisu (§ 22 a § 23 zákona o zdravotnej starostlivosti). Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ten je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály