Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

Rubrika: Právo Zo seriálu: Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

Lekár pri výkone povolania nie je len autonómnym subjektom, ale pri tejto činnosti, ktorej podstatou je „starostlivosť o zdravie človeka“, sa stáva subjektom určitých spoločenských vzťahov, právnych vzťahov nevynímajúc. Vo všeobecnosti pojem vzťah vyjadruje vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých subjektov (osôb). Môže ísť o tzv. neformálne vzťahy, ako sú bežné každodenné vzťahy, obsah ktorých právo neupravuje.

Lekár pri výkone povolania nie je len autonómnym subjektom, ale pri tejto činnosti, ktorej podstatou je „starostlivosť o zdravie človeka“, sa stáva subjektom určitých spoločenských vzťahov, právnych vzťahov nevynímajúc. Vo všeobecnosti pojem vzťah vyjadruje vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých subjektov (osôb). Môže ísť o tzv. neformálne vzťahy, ako sú bežné každodenné vzťahy, obsah ktorých právo neupravuje. Na rozdiel od týchto neformálnych vzťahov, právny vzťah je kvalifikovaným vzťahom, ktorý je regulovaný právom štátu tak, že jeho vznik, zmena alebo zánik na základe určitých právnych skutočností (udalostí), vrátane vymedzenia účastníkov právneho vzťahu, je upravený právom (zákonom).

Administratívnoprávny vzťah je taký právny vzťah, ktorý vzniká, mení sa, alebo zaniká v oblasti verejnej správy a jeho obsahom je plnenie určitých úloh verejnej správy.

Vo všeobecnosti platí, že jedným z jeho účastníkov je orgán verejnej správy a druhým účastníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej normy správneho práva ukladajú určitú právnu povinnosť alebo priznávajú určité právo. Porušením týchto právnych povinností na jednotlivých úsekoch verejnej správy, vrátane právnych povinností na úseku správy zdravotníctva, vzniká administratívnoprávna zodpovednosť (sankčná zodpovednosť). To znamená, že ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej správy administratívnoprávnu zodpovednosť, pričom je jednou z troch druhov právnej zodpovednosti lekára pri výkone svojho povolania (okrem občianskoprávnej a trestnoprávnej).

Súčasťou každého právneho poriadku, t. j. aj právneho poriadku Slovenskej republiky, sú zákonné ustanovenia, ktoré počítajú s tým, že nie každý plní právne povinnosti dobrovoľne.

K protiprávnemu konaniu dochádza z rôznych dôvodov, napríklad z neznalosti svojich práv a povinností, opomenutím, z nedbanlivosti a dokonca aj úmyselným porušením povinností alebo ohrozením práv a právom chránených záujmov.

Na úseku správy zdravotníctva je (môže byť) subjektom administratívnoprávnej zodpovednosti fyzická alebo právnická osoba (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia príslušného orgánu – MZ SR, VÚC, živnostenský úrad (§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) a pri výkone tejto činnosti právnu povinnosť alebo právom chránený záujem na úseku správy zdravotníctva.

Ak sa takýmto protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu, vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť.

Mimosúdne delikty označované ako správne delikty nie sú, na rozdiel od súdnych deliktov – trestných činov, o ktorých vždy rozhodujú len súdy, obsiahnuté v jednom právnom predpise, ale vo viacerých, možno uviesť až v stovkách právnych predpisov.

Správne delikty sa v Slovenskej republike členia na priestupky a iné správne delikty. Právna teória ich ďalej rozdeľuje podľa určitých kritérií. Kým pojem „trestný čin“ a druhy trestných činov majú legálnu definíciu ustanovenú v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (v znení zákona č. 650/2005 Z. z.) v z. n. p., pojem „správny delikt“ takúto legálnu definíciu nemá. Definuje ho len teória správneho práva ako „protiprávne konanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorého

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály