Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ako monitorovať zamestnanca vs. ochrana súkromia zamestnanca? (II.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Ako monitorovať zamestnanca vs. ochrana súkromia zamestnanca?

V tomto čísle uverejňujeme dokončenie článku zameraného na aktuálnu tému monitorovania zamestnancov a jej súkromnoprávne aspekty najmä z hľadiska pracovnoprávnej úpravy.

Právne prostriedky ochrany zamestnanca a zodpovednosť zamestnávateľa

V prípade, že sa zamestnanec domnieva, že prišlo k porušeniu podmienok pre zavedenie kontrolného mechanizmu v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce, môže využiť procesný postup v zmysle § 13 ods. 5 Zákonníka práce (podanie sťažnosti zamestnávateľovi), domáhať sa právnej ochrany na základe § 13 ods. 6 Zákonníka práce, ak by bolo monitorovanie prostriedkom nerovnakého zaobchádzania na základe niektorého z diskriminačných dôvodov alebo šikanovania na pracovisku ako prejav konania zamestnávateľa v rozpore s dobrými mravmi alebo § 13 ods. 7 Zákonníka práce (podanie žaloby na súd pri nedodržaní podmienok, ktoré Zákonník práce kladie na zavedenie kontrolného mechanizmu zamestnávateľom na pracovisku).

Zákonník práce tak v § 13 ods. 5 až 7 uvádza tri rôzne právne režimy ochrany práv a právom chránených záujmov zamestnanca vyplývajúcich z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, resp. diskriminačného konania voči zamestnancovi podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce, resp. nedodržaním podmienok podľa § 13 ods. 3 a ods. 4 Zákonníka práce, pri realizácií ktorých môže byť prítomný aj niektorý z uvádzaných monitorovacích prostriedkov zamestnanca, a to:

  1. podanie sťažnosti zamestnávateľovi;
  2. domáhať sa právnej ochrany na súde podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v z. n. p. (ďalej len „antidiskriminačný zákon“), pokiaľ sa zamestnanec domnieva, že boli dotknuté jeho záujmy nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo výkonom práva a povinností v rozpore s dobrými mravmi či zneužitím práva, pričom súčasťou takého konania mohlo byť aj zavedenie alebo použitie monitorova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály