Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ako založiť „lekársku spoločnosť“ s ručením obmedzeným?

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Ak lekár podniká v neštátnych zdravotníckych službách ako fyzická osoba, hrozí mu riziko, že v prípade jeho smrti alebo trvalej nespôsobilosti vykonávať svoje povolanie, môže prísť o celý goodwill, ktorý si za roky práce vybudoval. Tomu sa dá zabrániť transformáciou výkonu súkromnej praxe z fyzickej osoby na právnickú, napr. založením spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ak lekár podniká v neštátnych zdravotníckych službách ako fyzická osoba, hrozí mu riziko, že v prípade jeho smrti alebo trvalej nespôsobilosti vykonávať svoje povolanie, môže prísť o celý goodwill, ktorý si za roky práce vybudoval. Tomu sa dá zabrániť transformáciou výkonu súkromnej praxe z fyzickej osoby na právnickú, napr. založením spoločnosti s ručením obmedzeným. Čo všetko je so založením s.r.o. v prípade lekára (ďalej len „lekárska s.r.o.“) spojené, sa pokúsim objasniť v tomto článku, kde sa s čitateľmi podelím o osobné skúsenosti.

Založiť „klasickú“ s.r.o. je otázkou niekoľkých týždňov. Avšak založiť lekársku s.r.o. trvá spravidla niekoľko mesiacov. Je to teda časovo, ale i finančne oveľa náročnejší proces, ako by sa mohlo zdať. Lekár pri zakladaní spoločnosti by si mal najskôr okrem názvu premyslieť, či chce spoločnosť založiť sám alebo mať spoločníkov, ako majú byť rozdelené ich právomoci, prípadne aký majú mať podiel v spoločnosti. Ak si tieto náležitosti spoločníci nestanovia v spoločenskej zmluve, budú sa riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. V prípade lekára, ktorý ako fyzická osoba podniká v jednej ambulancii, sa javí najvýhodnejšie, ak sa stane jediným majiteľom s.r.o., ale spoločnosť má mať okrem neho ešte jedného konateľa (ten nemusí byť spoločníkom ani zamestnancom spoločnosti). Je to výhodné v prípade, ak by majiteľ spoločnosti – lekár, napr. dlhodobo ochorel, konateľ ho môže zastupovať vo všetkých právnych záležitostiach, súvisiacich s činnosťou s.r.o., ak je tak uvedené v spoločenskej zmluve (napr. pri bankových operáciách, podpisovaní zmlúv, prípadne zamestnaním iného lekára s príslušnou licenciou. V prípade úmrtia majiteľa môže konateľ, ak má právomoc konať samostatne. Spoločnosť teda aj po smrti majiteľa - lekára môže fungovať ďalej, prípadne ju môžu dedičia majiteľa predať. Takýto postup nie je legálne možný, ak lekár podniká vo svojej ambulancii ako fyzická osoba. V takom prípade celá zdravotná dokumentácia, ktorá je mnohokrát cennejšia, ako zariadenie ambulancie, prechádza do úschovy samosprávneho kraja. Ten ju môže buď rozdeliť medzi ostatných lekárov okresu alebo kraja, rovnakej odbornosti alebo ju odovzdať ako celok jednému lekárovi, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, má príslušnú licenciu a chce nastúpiť na miesto, uvoľnené po zomrelom kolegovi.

Rodina nebohého si z ambulancie môže vziať maximálne jej zariadenie, s ktorým často ani nevie, ako naložiť. To je, okrem ekonomických, jeden z hlavných dôvodov, prečo stále viac lekárov, pracujúcich v neštátnych zdravotníckych službách, v postavení fyzickej osoby, uvažuje o zmene na právnickú osobu. A tou je v lekárskej praxi najčastejšie práve s.r.o. Z ekonomických a administratívnych dôvodov, ktoré môžu byť pre lekára výhodné, je to najmä platenie daní a poistného do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré pri s.r.o. s jedným lekárom ako majiteľom, prípadne ďalším konateľom a zdravotnou sestrou môžu byť dokonca výhodnejšie, ako v prípade, ak lekár podniká ako fyzická osoba.

Administratívne náležitosti založenia

Začať s vybavovaním prvých dokumentov je optimálne asi 4-5 mesiacov pred plánovaným začatím podnikania formou s.r.o. Prvým dokumentom, na ktorý treba čakať asi 10 dní je výpis z registra trestov. Podáva sa na okresnom súde s kolkom v hodnote 3 €. Výpis je nevyhnutný ako príloha k licencii pre odborného zástupcu (L1C) a nemá byť starší ako 3 mesiace.

Druhým dokumentom, ktorý treba pri založení spoločnosti, je licencia (L1C) pre odborného zástupcu, ktorý musí spĺňať zákonné a kvalifikačné predpoklady na výkon tejto funkcie.

Doklady, ktoré lekár potrebuje na vydanie licencie a postup, ako ju získať, je uvedený na stránke Slovenskej lekárskej komory a stručne aj v tabuľke č. 1. Žiadosť o licenciu sa podáva na regionálnu lekársku komoru a jej vybavenie trvá asi 14 dní.

Počas čakania na licenciu možno založiť samotná s.r.o. Dokladom o jej založení je spoločenská zmluva (ak má s.r.o. viacerých spoločníkov) alebo zakladateľská listina (ak je majiteľom a konateľom s.r.o. jediná osoba). So zápisom do obchodného registra však možno počkať až na koniec celej administratívnej procedúry, teda požiadať oň až po obdržaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre s.r.o. zo samosprávneho kraja. To je však možné iba v prípade, ak je na prechod podnikania z fyzickej na právnickú osobu dostatok času.

Ak chce lekár okrem zdravotníckej činnosti v rámci s.r.o. vykonávať aj iné činnosti, spadajúce pod zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., musí sa zaregistrovať na príslušnom živnostenskom úrade. Ten eviduje všetky živnosti, okrem zdravotníckej činnosti. K registrácii je potrebná žiadosť, ktorá sa dá získať buď osobne na živnostenskom úrade alebo na internetovej stránke tohto úradu a doklad o založení s.r.o. (spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina). Ku každej živnosti, ktorú žiadateľ v žiadosti uvedie, treba kolok v hodnote 5 € (v prípade, ak ide o voľnú živnosť). Živnostenský úrad pridelí žiadateľovi aj identifikačné číslo organizácie (IČO). Na vybavenie žiadosti sa čaká maximálne 5 dní. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa priloží k zápisu do obchodného registra.

Sídlo spoločnosti môže byť vo vlastných alebo prenajatých priestoroch. Vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorá bude sídlom s.r.o., treba dokladovať listom vlastníctva (výpisom z katastra nehnuteľností), alebo ak bude mať s.r.o. priestory prenajaté, musí byť spísaná nájomná zmluva, resp. v prípade, že sa budúce zdravotnícke zariadenie iba stavia, zmluva o budúcej zmluve o nájme s vlastníkom nehnuteľnosti. V prípade listu vlastníctva, nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri ako zdravotnícke zariadenie (nemôže to byť teda napr. garáž alebo budova telocvične). Povinnosťou vlastníka alebo prenajímateľa je tiež zabezpečiť

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály