Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Čo čaká a čo by mohlo čakať slovenské zdravotníctvo v roku 2014

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Realizácia v minulom roku prijatých zákonov, týkajúcich sa zdravotníctva, môže v praxi naraziť na problémy, a to nielen pre nedostatočnú informovanosť odbornej aj laickej verejnosti, ktorej sa tiež týkajú. Hlavným cieľom prípravy nových zákonných noriem, resp. novelizácie v súčasnosti platnej legislatívy, by malo byť zlepšenie fungovania zdravotníctva. Či tomu tak skutočne bude, ukáže až ich praktická realizácia.

Vybrané zákony, prijaté v roku 2013, s účinnosťou prevažne od r. 2014

V roku 2014 vstupuje do účinnosti viacero nových zákonov, resp. noviel zákonov.

  • Prípravou na e-health je zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 153/2013 Z. z.“), ktorý začal čiastočne platiť od 1. júla 2013, ale jeho prevažná časť nadobúda platnosť v roku 2014 a v rokoch nasledujúcich [4]. Jeho poslaním je pripraviť pravidlá fungovania elektronickej komunikácie v zdravotníctve medzi prijímateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a národným zdravotníckym informačným systémom tak, aby elektronické zdravotníctvo v SR mohlo naplno fungovať od roku 2016. V nasledujúcich dvoch rokoch bude potrebné na poli informatizácie zdravotníctva urobiť množstvo krokov, bez ktorých fungovanie elektronického zdravotníctva v SR nebude možné.

Komentár autora:

Bude potrebné skontrolovať národné registre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a národné registre zdravotníckych pracovníkov, ako aj ostatné údaje z národných registrov, týkajúcich sa zdravotníctva tak, aby v čase spustenia zákonom požadovaných procesov, boli aktuálne a platné.

Výrobcovia zdravotníckeho softvéru budú musieť požiadať Národné centrum zdravotníckych informácií SR (NCZI) o posúdenie, či ich softvér spĺňa požiadavky § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o zhode, teda či bude kompatibilný so štandardmi na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému. Ministerstvo zdravotníctva SR po dohode s Ministerstvom financií SR však ešte predtým v zmysle § 14 cit. zákona musí vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví štandardy zdravotníckej informatiky a v rámci nich aj spôsob, akým sa bude overovať zhoda informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podľa informácií z Národného centra zdravotníckych informácií, by sa tak malo začať diať v prvom štvrťroku 2014. NCZI uvažuje o zverejnení údajov o zdravotníckych informačných systémoch, ktorým vydá certifikát o zhode, takže poskytovatelia budú mať možnosť si tieto údaje výrobcu na stránke NCZI overiť.

Zákon č. 153/2013 Z. z. pravdepodobne spôsobí problémy malým výrobcom zdravotníckeho softvéru, ktorí nebudú môcť splniť jeho podmienky. To môže dostať do problémov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí v súčasnosti takýto softvér používajú. Ak bude musieť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti svoj softvér, ktorý nesplní požiadavky zhody v zmysle § 11 zákona č. 153/2013 Z. z., vymeniť, môže dôjsť k strate cenných údajov z informačného systému poskytovateľa. Tieto údaje by v budúcnosti mohli byť potrebné za účelom povinného hlásenia do NCZI. To by mohlo skresliť napr. štatistické hlásenia o chorobnosti a iných sledovaných parametroch. Zabrániť úniku týchto údajov možno len ich stopercentným preklopením do informačného systému, ktorý bude spĺňať požiadavku zhody v zmysle citovaného zákona.

Súčasná situácia je taká, že na slovenskom trhu dostupné zdravotnícke softvéry nie sú schopné medzi sebou komunikovať. Možnosť preklopiteľnosti údajov si vývojári strážia a tento proces je pomerne komplikovaný. Navyše pri takejto procedúre musí poskytovateľ rešpektovať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a manipuláciu so softvérom zveriť výlučne osobe, s ktorou má podpísanú dohodu v rámci bezpečnostného projektu.

  • Prednostné vyšetrenia upravuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s posky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály