Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dohľad na diaľku ÚDZS a možné dispozície so zdravotnou dokumentáciou

Dátum: Rubrika: Právo

V článku sa bližšie venujeme problematike sprístupňovania zdravotnej dokumentácie vedenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosti (ďalej len „Úrad“) , a to pri vykonávaní tzv. dohľadu na diaľku. Nižšie uvedená právna úvaha sa venuje praktickým skúsenostiam so žiadosťami Úradu o sprístupnenie celej zdravotnej dokumentácie pacienta poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a to spôsobom, ktorý je, podľa nášho názoru, v rozpore s príslušnou právnou úpravou.

Kazuistika

V posudzovanej právnej veci bola pacientke poskytovaná zdravotná starostlivosť formou ústavnej starostlivosti v období približne štyroch rokov. Počas poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podstúpila pacientka viaceré zákroky, pričom jedným z nich bolo aj vyšetrenie CT prístrojom. Vzhľadom na skutočnosť, že u pacientky nastali po tomto vyšetrení komplikácie, rozhodla sa s podnetom obrátiť na Úrad na vykonanie dohľadu nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. [1] Pacientke (podávateľke podnetu) Úrad písomne oznámil začatie dohľadu nad poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Do uvedeného momentu všetko prebiehalo štandardným spôsobom, t. j. v súlade s postupom upraveným platnými právnymi predpismi. Následné kroky Úradu voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti však vyvolali otázku, pokiaľ môže Úrad z právneho hľadiska zájsť a aké povinnosti má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti voči tejto inštitúcii.

Dohľad vykonávaný Úradom

Vo všeobecnosti možno uviesť, že Úrad na základe podnetu od pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti vykonáva dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zisťuje, či postupoval v súlade s právnymi predpismi, či pacientovi poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Pri vybavovaní podnetov sa Úrad riadi najmä zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“). O výsledku dohľadu je pacient ako podávateľ podnetu písomne informovaný.

V nami posudzovanom prípade Úrad po začatí dohľadu vyzval poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zaslanie fotokópie kompletnej zdravotnej dokumentácie pacientky, a to vrátane obrazových nálezov zobrazovacích vyšetrení priamo do pobočky Úradu poštou. Ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadosti Úradu nevyhovel, bola by mu uložená pokuta. Uvedeným spôsobom si chcel Úrad zabezpečiť podklady pre posúdenie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke a postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri jej poskytnutí. Úrad, poukazujúc na zákon o zdravotných poisťovniach, vo svojej žiadosti uviedol, že v rámci výkonu dohľadu vykonáva aj tzv. výkon na diaľku. Ustanovenie § 43 ods. 1 písm. a) cit. zákona upravujúce výkon dohľadu na diaľku totiž uvádza:Úrad v rámci výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou [§ 1 písm. d) zákona o zdravotných poisťovniach] vykonáva dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poistencami a inými osobami, ktorým osobitný predpis ukladá povinnosti.“ Úrad, odvolávajúc sa na citované ustanovenie, v danom prípade teda zastával názor, že úprava dohľadu na diaľku mu umožňuje „pristupovať“ k zdravotnej dokumentácii pacienta aj tým spôsobom, že mu bude celá zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odoslaná do príslušnej pobočky Úradu poštou.

V nasledovnom ustanovení § 43 ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach sa potom ďalej ustanovuje, čo sa dohľadom na diaľku rozumie. Podľa § 43 ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach, dohľadom na diaľku sa chápe získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste, napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií a dokumentov predložených Úradu na základe písomnej žiadosti Úradu a vyhodnocovaním informácií a dokumentov uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných Úradu na základe cit. zákona alebo osobitných zákonov. Dohľadom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov na diaľku postupom Úradu v konaní. Dohľad na diaľku vykonávajú zamestnanci Úradu, resp. zamestnanci Úradu môžu dohľad na diaľku vykonať aj v súčinnosti s prizvanými osobami na základe písomného poverenia Úradu. Prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom odborne spôsobilé pre dan

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály