Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Predmetom článku je analýza aktuálnych legislatívnych možností vykonania exekúcie na zdravotníckych zariadeniach ako z perspektívy pacienta, tak aj zdravotníckeho zariadenia.

Cieľom je zodpovedať najmä na otázku, či a ak áno, v akom rozsahu možno vykonať exekúciu na štátnych zdravotníckych zariadeniach – nemocniciach. Jadro článku obsahuje prehľad vývoja exekučnej imunity štátu v podmienkach slovenskej legislatívy, v podobe vzájomne kolidujúcich aktivít pozitívneho zákonodarcu (Národnej rady SR) a negatívneho zákonodarcu (Ústavného súdu SR). Záverom sú prezentované situácie, ktoré môžu nastať pri vymáhaní pohľadávky oprávneného, vzniknutej z poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Exekúcia a zdravotná starostlivosť všeobecne

Podľa § 38 ods. 2 zákona č. 233//1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok), [1] oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Ak sa však na strane povinného ocitne subjekt napojený na štátny rozpočet Slovenskej republiky, situácia sa stáva náročnejšou. Oprávnenému, ktorý disponuje právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, prípadne iným, Exekučným poriadkom akceptovaným titulom na vykonanie exekúcie, síce nič nebráni návrh na vykonanie exekúcie podať, no či sa súdnemu exekútorovi podarí jeho pohľadávku skutočne vymôcť, už také jednoznačné nie je.

Uvedenú situáciu možno ilustrovať napríklad na prípade, kedy pacient, ktorý bol poškodený na zdraví a v civilnom konaní mu bolo priznané odškodnenie, sa domáha jeho vymoženia od povinného, ktorým je nemocnica. Napriek skutočnosti, že cieľom civilného exekučného konania je predovšetkým uspokojenie judikovanej pohľadávky oprávneného, až následne má na zreteli právo povinného, a to aj len pred nadmernými a neopodstatnenými zásahmi [2], istej skupine povinných poskytuje Exekučný poriadok zvýšenú ochranu.

Postavenie oprávneného pacienta pri vymáhaní jeho nárokov ovplyvňujú inštitúty exekučného práva: Odklad exekúcie a Zastavenie exekúcie.

Pokiaľ sa zameriame konkrétne na zdravotnícke zariadenia, Exekučný poriadok ustanovením § 56 ods. 4 umožňuje súdu povoliť odklad exekúcie, ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov. Súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu. Rozhodovanie o návrhu povinného – nemocnice na povolenie odkladu exekúcie z dôvodu, že neodkladaná exekúcia mu zabraňuje poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, môže byť náročné na dokazovanie. Nie je vylúčené, že na prijatie konečného záveru by bolo potrebné ustanoviť znalca na podanie znaleckého posudku. V takomto prípade možno ťažko očakávať v rámci 30-dňovej lehoty vydanie rozhodnutia o povolení, resp. nepovolení odkladu exekúcie.

Povolenie odkladu exekúcie bez ohľadu na dopad na oprávneného však nie je jedinou prekážkou vymáhania pohľadávky voči nemocnici. V právnom poriadku existuje tzv. exekučná imunita, ktorá zabraňuje, aby v určitých prípadoch exekútor siahol na majetok určitého subjektu, a teda je dôvodom pre zastavenie exekúcie. Predmetom nasledujúcej časti bude prehľad vývoja exekučnej imunity v prostredí poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vývoj exekučnej imunity pri vymáhaní pohľadávok vzniknutých z poskytovania zdravotnej starostlivosti

Roky 1999 až 2001

Osobitné postavenie nemocníc v postavení povinného v exekučnom konaní bolo najzjavnejšie v období po novele Exekučného poriadku vykonanej zákonom č. 280/1999 Z. z. Do znenia Exekučného poriadku bolo doplnené ustanovenie § 235 ods. 1, podľa ktorého z exekúcie podľa tohto zákona sú vylúčené pohľadávky vzniknuté v súvislosti so zabezpečovaním a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov. Pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti so zabezpečením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na to, že na ich úhradu zaväzovali právoplatné a vykonateľné rozhodnutia súdov, boli z exekúcie vylúčené. Novela predpokladala uvedený stav exekučnej imunity pohľadávok vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním a poskytovaním zdravotnej st

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály