Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Fajčenie na pracovisku z hľadiska pracovného práva

Dátum: Rubrika: Právo

Pravidelnou súčasťou úpravy vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa stáva aj otázka súvisiaca s trávením času zamestnanca počas prestávok v práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o prestávku v práci na odpočinok a jedenie alebo prestávku v práci, ktorý vyplýva z dohody obsiahnutej v kolektívnej zmluve alebo inej dohode medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.

Takmer notorickým prípadom takejto úpravy v pracovných poriadkoch alebo iných vnútropodnikových smerniciach je otázka fajčenia zamestnancov na pracovisku, a to nielen vo vzťahu k samotnému teritoriálnemu vymedzeniu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa, ale aj vo vzťahu k prípadnému poškodzovaniu vybavenia zamestnávateľa pri takýchto fajčiarskych stojiskách (napr. poškodené lavičky od uhasovania cigariet, poškodenie podlahovej krytiny a pod.). Cieľom autorov v predkladanom článku je pomerne presne vymedziť práva, ale aj povinnosti zamestnancov v uvedenej oblasti, s následným popisom možnej pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca.

Práva a povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zamestnanci majú právo participovať na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v priestoroch zamestnávateľa, a to prostredníctvom výberu pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce a k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, a rovnako aj formou ustanovenia zástupcu zamestnancov pre BOZP. Práva zamestnancov spravidla v oblasti BOZP zodpovedajú základným povinnostiam zamestnávateľa, ktoré uvádza zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). V zmysle § 10 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre BOZP zúčastňovať sa na riešení problematiky BOZP a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať BOZP. [1] Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre BOZP podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k návrhu koncepcie politiky BOZP, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu, návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku, návrhu na určenie odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných služieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávateľským spôsobom, posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany, pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a k ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a k návrhom opatrení, spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a určených odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov podľa § 7a ku školeniu zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

V zmysle § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre BOZP poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie BOZP, a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách, opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce alebo orgánmi dozoru. [2] Zamestnávateľ je rovnako povinný v zmysle zákona o BOZP zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne vhodné informácie o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých opatreniach. Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a k ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a k návrhu opatrení. Zamestnávateľ je povinný po oznámení pracovného alebo služobného úrazu zamestnancom registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu tak, že zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály