Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Health technology assessments – metódy systémovej analýzy pre rozhodovanie v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Vo väčšine krajín OECD sa zdravotníctvo stáva čiernou morou ekonómov, politikov, ale aj verejnosti. Technologický vývoj prináša celý rad nových produktov a nových postupov, ktoré dovoľujú liečbu chorôb dosiaľ neliečiteľných, udržuje pri živote ľudí, ktorí by donedávna umierali, uľahčuje operačné zákroky, zvyšuje ich bezpečnosť. Daňou sú však veľmi rýchlo rastúce nároky na finančné zdroje, no v dôsledku ich obmedzení má prístup k týmto technológiám len časť pacientov a lekárov, čo vedie k hľadaniu ciest, ako sa k nim dostať mimo rámec štandardného financovania zdravotnej starostlivosti.

Charakteristika HTA

Obstarávanie inovačných technológií často prebieha bez zohľadňovania ich komplexnej efektívnosti, zväčša iba na základe ich medicínskych úžitkových vlastností. Tieto technológie sú často zaraďované do prevádzky s priamo fatálnymi dôsledkami na ekonomiku príslušných zdravotníckych zariadení, pretože ich prevádzka je náročnejšia, ako sú ich finančné možnosti. Nie je to iba jav slovenský alebo stredoeurópsky, ale charakteristický je aj pre mnohé oveľa bohatšie krajiny, napríklad USA. Ako odraz potreby komplexného hodnotenia týchto technológií (prostriedkov) boli vyvinuté v USA metódy HTA (HTA – Health technology Assessments).

Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárny proces, ktorý je vyvíjaný a používaný vo vyspelých krajinách sveta už od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Ich zmyslom sú komplexné informácie o zdravotníckych, ekonomických, sociálnych, právnych a etických dopadoch zdravotníckych technológií umožňujúce objektívne a komplexné rozhodovanie nielen o ich uplatnení v prospech pacientov, ale aj o ekonomickej efektívnosti a minimalizácii nezhôd s právnymi, etickými a environmentálnymi pravidlami.

Hodnotením zdravotníckych technológií sa vo svete zaoberá viacero organizácií, ktoré sú zastrešené buď v rámci univerzít, alebo fungujú ako nezávislé neziskové agentúry, alebo agentúry zriadené ministerstvami zdravotníctva. Významnú úlohu zohrávajú medzinárodné organizácie šíriace poznatky o HTA. Jednou z nich je International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA), ktorá združuje 46 HTA agentúr z 24 krajín. Jej poslaním je podpora spolupráce medzi jednotlivými HTA organizáciami, najmä v oblasti zdieľania informácií, ich porovnávanie, urýchlenie ich výmeny a eliminácia duplicitných údajov alebo činností. V rámci Európskej únie pôsobí organizácia European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA), ktorá bola založená v roku 2005. Táto organizácia si kladie za cieľ najmä podporu účinnejšieho využívania zdrojov, zvýšenie vplyvu HTA a tiež posilnenie väzby medzi HTA a tvorbou zdravotnej politiky v členských štátoch, a tiež podporu zavedenia HTA do krajín, kde zatiaľ nie je zriadená.

Slovenská republika v zapojení do procesu HTA doteraz zaostáva, dosiaľ u nás nebola zriadená žiadna HTA agentúra a tiež proces HTA hodnotenia nie je štandardizovaný a uplatňovaný. Výnimkou je hodnotenie liečiv pri ich uvádzaní na trh.

Na plné fungovanie procesu HTA musia byť splnené minimálne tri podmienky:

  1. musí existovať dopyt po takomto type hodnotenia zo strany štátu opierajúcom sa o príslušnú legislatívu, ktorá navyše musí byť sprevádzaná patričnou metodikou,
  2. je nevyhnutné investovať do vzniku hodnotiacich agentúr s vyškoleným odborným personálom, ktorý bude schopný hodnotenie vykonávať, alebo ho aspoň kriticky posudzovať,
  3. je nutné vedieť v procese rozhodovania príslušnej strany (platitelia, ministerstvo, profesijné a pacientske organizácie) výsledky HTA aplikovať.

Ani jedna z týchto podmienok zatiaľ nie je v Slovenskej republike uspokojivo naplnená.

Metodika HTA

Proces HTA má svoje metodické postupy využívajúce pravidlá medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine, EBM) a zdravotnej ekonómii (Health Economy).

Princípom metódy HTA je posúdiť účinnosť, bezpečnosť, sociálne aspekty a nákladovú efektivitu nových alebo už používaných zdravotných technológií v prostredí príslušného zdravotného systému. Zaoberá sa však aj etickými, právnymi a environmentálnymi dôsledkami zavádzania zdravotníckych technológií.

Je to multidisciplinárny proces, ktorý hodnotí dopad danej technológie z hľadísk klinických, etických, sociálnych a ekonomických. Vyhodnotenie týchto hľadísk uľahčuje rozhodovanie o vhodnosti alebo nevhodnosti používaných zdravotníckych technológií a postupov. Do tohto hodnotenia musia byť zapojení užívatelia, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, klinickí odborníci a lekári. Všetci zainteresovaní by mali byť v hodnotení rovnocennými partnermi a mali by mať rovnaký prístup ku všetkým informáciám hodnoteného prostriedku.

Hodnotenie procesom HTA môže byť smerované do troch oblastí:

  1. Projektové hodnotenie používané pri posudzovaní umiestnenia, použitia technológie (napr. prístroja) na konkrétnom mieste (napr. v konkrétnej nemocnici) – výsledkom je zvolenie najvhodnejšieho variantu.
  2. Technologické hodnotenie zamerané na zavedenie zdravotníckej technológie s hodnotením jej dopadu na ekonomiku a sociálne aspekty, najmä kvalitu života.
  3. Problémové hodnotenie sa zameriava na riešenie konkrétneho problému (napr. diagnostika konkrétnej choroby), pri ktorom môžu byť použité rôzne diagnostické a liečebné metódy alebo komplex metód, výsledkom môžu byť klinické postupy alebo odporúčania.

Tieto tri zamerania sa môžu podľa potreby hodnotenia navzájom kombinovať a prelínať.

Proces hodnotenia princípmi HTA má štyri hlavné fázy:

  1. Identifikácia a stanovenie priorít v zdravotníckej technológii, ktoré budú posudzované metódou HTA. Tu sa zapájajú najmä tvorcovia zdravotnej politiky, ktorí navrhujú, aké technológie a v akom poradí budú hodnotené.
  2. Hodnotenie a kontrola danej technológie najmä z hľadiska klinickej účinnosti a bezpečnosti. Pri hodnotení týchto kritérií sa musí brať do úvahy výkon danej technológie v rutinných podmienkach na rozdiel od klinických skúšok, ktoré sú uskutočňované v prísne kontrolovanom prostredí.
  3. Hodnotenie ekonomických súvislostí danej technológie. Posudzuje sa, do akej miery medicínsky prínos určitej technológie prevažuje nad nákladmi s ňou spojenými. Pou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály