Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Porucha vedomia s kŕčmi

Dátum: Rubrika: Právo

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 30. októbra 2008, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke V.G., ktorá bola hospitalizovaná od 30. novembra 2005 do 2. decembra 2005 v NsP v L.M. pre menieriformnú symptomatológiu s podozrením na poruchu prekrvenia vo vertebroziálnom riečišti. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – NsP L.M. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval NS SR v trojčlennom senáte.

Vývoj kauzy

Prvostupňovým rozhodnutím zo 4. mája 2006 Úrad pre dohľad rozhodol o tom, že žalobca v tomto prípade nesprávne poskytol zdravotnú starostlivosť pacientke V.G. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca opravný prostriedok v správnom konaní – rozklad, ktorý bol však rozhodnutím žalovaného zo dňa 30. júna 2006 zamietnutý a rozhodnutie o uložení pokuty týmto potvrdené. Žalobca podľa Úradu pre dohľad porušil § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) tým, že: „počas hospitalizácie pacientky V.G. od 30. novembra 2005 do 2. decembra 2005 neboli pri prijatí na neurologické oddelenie vykonané naplánované diagnostické vyšetrenia (očné pozadie, CT mozgu, rtg. krčnej chrbtice, SONO vyšetrenie karotického a vertebrálneho povodia) a neboli vykonané ani naplánované a plne indikované vyšetrenia po prvej príhode poruchy vedomia (EEG, interné vyšetrenie) potrebné k diferenciácii cerebrálnej eventuálne extra cerebrálnej príčiny ochorenia.“ Žalobca následne napadol rozhodnutie žalovaného správnou žalobou podanou na Krajskom súde v Žiline kvôli preskúmaniu zákonnosti postupu a rozhodnutí Úradu pre dohľad. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „krajský súd“) dňa 11. decembra 2007 svojím rozsudkom posledné rozhodnutie Úradu pre dohľad potvrdil. Proti tomuto rozsudku krajského súdu následne podal žalobca odvolanie, o ktorom rozhodol v odvolacom konaní NS SR rozhodnutím, ktoré rozoberáme v tomto článku.

Prípad pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

V rámci výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo pobočkou Úradu pre dohľad ako orgánom prvého stupňa vyžiadané odborné stanovisko MUDr. J.V. Toto odborné stanovisko sa stalo podkladom pre vypracovanie protokolu o vykonanom dohľade. Po podanom rozklade – odvolaní proti rozhodnutiu o uložení pokuty v rámci správneho konania bolo Úradom pre dohľad vyžiadané druhé odborné stanovisko, tentoraz od prof. MUDr. J.M., CSc. Z obidvoch odborných stanovísk údajne vyplývalo, že došlo k nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti.

Úrad pre dohľad mal teda za preukázané, že počas hospitalizácie pacientky neboli pri jej prijatí na neurologické oddelenie vykonané naplánované diagnostické vyšetrenia a neboli ani naplánované, vykonané a plne indikované vyšetrenia po prvej príhode poruchy vedomia nevyhnutné k diferenciácii cerebrálnej alebo extra cerebrá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály