Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

Dátum: Rubrika: Právo

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla. Meritom tejto kauzy sa stalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke zo strany Fakultnej nemocnice v T. koncom novembra roku 2009.

Hlavnými aktérmi ďalej analyzovaného sporu je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka T. (ďalej aj „Úrad pre dohľad“), ktorý vystupuje v pozícii žalovaného a Fakultná nemocnica v T., ktorá má status žalobcu. Tento spor bol v poslednej inštancii rozhodovaný Najvyšším súdom Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) v trojčlennom senáte.

Základný vývoj kauzy

Zdravotná starostlivosť bola pacientke zo strany žalobcu poskytovaná 23. až 27. novembra 2009 na gynekologicko-pôrodníckej klinike žalobcu. Podľa Úradu pre dohľad mala byť zdravotná starostlivosť pacientke poskytovaná nesprávne, čo malo za následok jej smrť.

Po vykonanom dohľade bolo vydané rozhodnutie Úradu pre dohľad z 9. februára 2011, kde bolo konštatované, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pacientke v spomínanom prípade nesprávne poskytol zdravotnú starostlivosť. Proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu Úradu pre dohľad ako správneho orgánu bol zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podaný riadny opravný prostriedok v správnom konaní – rozklad. O tomto rozklade rozhodol predseda Úradu pre dohľad 30. septembra 2011 tak, že ho zamietol. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podal následne žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu Úradu pre dohľad na Krajský súd T. (ďalej len „krajský súd“). Proti tomuto rozsudku krajského súdu z 15. októbra 2013 podal Úrad pre dohľad neskôr odvolanie, o ktorom rozhodoval NS SR rozhodnutím, ktoré v tomto príspevku rozoberáme.

Jednou z najhlavnejších právnych noriem, ktorú aplikovali Úrad pre dohľad, krajský súd ako súd prvého stupňa a NS SR ako súd odvolací bol § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), ktorý znie: „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“

Prípad pred Úradom pre dohľad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal vo veci dohľad na základe podnetu matky a priateľa nebohej pacientky. V rámci výkonu dohľadu sa pribrali traja odborní konzultanti (odborník z medicínskeho odboru gynekológia a pôrodníctvo, odborník z odboru infektológia a odborník z odboru anestéziológia a intenzívna medicína). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti reagoval v súvislosti s dohľadom a v jeho nadväznosti nasledovnými právnymi krokmi:

  • podal písomné stanovisko k podnetu na vykonanie dohľadu,
  • podal námietky k Protokolu o vykonanom dohľade,
  • oboznámil sa so stanoviskami troch konzultantov,
  • zúčastnil sa prerokovania námietok k Protokolu o vykonanom dohľade,

Úradom pre dohľad bol žalobca vyzvaný aj na vyjadrenie sa k upovedomeniu o začatí správneho konania a k podkladom rozhodnutia a mal byť aj pozvaný na oboznámenie sa so získanými dôkazmi a podkladmi, ktoré sa malo realizovať 16. mája 2011.

Podľa prvostupňového rozhodnutia Úradu pre dohľad došlo zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k porušeniu § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti tým, že: „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie pacientky A. B. na gynekologicko-pôrodníckej klinike v období od 23. novembra 2009 do 27. novembra 2009... neposkytol pacientke zdravotnú starostlivosť správne; pri jej príjme nebol realizovaný RTG snímok pľúc napriek anamnéze febrilít, suchého neproduktívneho kašľa a kontaktu s chrípkovým respiračným ochorením a v zdravotnej dokumentácii tiež absentuje auskultačný nález na pľúcach pri vyšetrení pacientky. Dňa 25. novembra 2009 malo byť pri opakovane dokumentovaných febrilitách privolané infektologické konzílium k lôžku pacientky, malo byť realizované RTG vyšetrenie pľúc a príslušne korigovaná liečba.“ Za toto údajné nesprávne poskytnutie zdravotnej staros

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály