Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K PROBLEMATIKE UZNÁVANIA CELODENNÉHO VYŠETRENIA ZAMESTNANCA ZAMESTNÁVATEĽOM

Dátum: Rubrika: Právo

Nie je neobvyklým konaním zo strany zamestnávateľa, že zamestnancovi aj napriek riadne preukázanému potvrdeniu od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s poznámkou "celodenné vyšetrenie" toto vyšetrenie v rozsahu určeným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti neuzná a voči zamestnancovi vyvodí určitú formu sankcie.
Najčastejšími formami ­sankcie sú napríklad krátenie dovo­lenky, posúdenie takéhoto kona­nia ako neospravedlnenej absencie v práci a následné vyvodenie určitého sankčného dôsledku vo forme upozornenia zo strany zamestnávateľa, alebo v najextrémnejších prípadoch dokonca aj okamžitým skončením pracovného pomeru. Tu je ale na mieste otázka, či je takého konanie zamestnávateľa správne a súladné s platnými právnymi predpismi. Má zamestnávateľ vôbec právo rozporovať odborný názor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti týkajúci sa uvedenia dĺžky vyšetrenia? Môže byť takéto konanie zamestnávateľa posudzované ako konanie proti dobrým mravom?
Právo na vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca podľa Zákonníka práce
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce" alebo "ZP") upravuje dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v § 141, medzi ktoré patrí aj vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Zákonník práce rozlišuje poskytnutie pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce je zamestnávateľ 
povinný 
poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Pri presahu rozsahu vyšetrení alebo ošetrení, čiže každé v poradí ôsme a ďalšie vyšetrenie alebo ošetrenie, sa poskytuje už bez náhrady mzdy zamestnancovi, avšak stále ostáva ponechaná povinnosť zamestnávateľa pracovné voľno zamestnancovi aj pri nasledujúcich vyšetreniach alebo ošetreniach poskytnúť. Podľa odborného právneho názoru autorov Komentára k Zákonníku práce (cit.)
"Zamestnávateľ však nie je povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, ak bolo možné vyšetrenie a ošetrenie absolvovať mimo pracovného času zamestnanca a tiež tak, aby jeho bezprostredné následky nezasiahli do pracovného času zamestnanca. Zamestnávateľ môže podľa § 84 ods. 2 ZP v pracovnom poriadku bližšie konkretizovať podľa svojich osobitných podmienok, čo bude vyžadovať od zamestnancov podľa ustanovenia § 141 ZP. Môže napríklad vypracovať aj vzor tlačiva, na ktoré budú ošetrujúci lekári vydávať pre jeho zamestnancov potvrdenie na vyšetrenie alebo ošetrenie, alebo liečenie. 
Zamestnávateľ však nemôže sám prehodnotiť určenie lekára o tom, v akom rozsahu trvala prekážka v práci." 
[1] 
Zamestnávateľ takisto nie je povinný poskytnúť pracovné voľno v prípade, ak sa vyšetrenie alebo ošetrenie realizuje v inom ako zdravotníckom zariadení. V tejto súvislosti akcentujeme, že zamestnávateľ si skutočne musí byť vedomý ochrany zamestnanca ako pacienta, keďže na tieto údaje dopadá povinná mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka.
Okrem práva na vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca Zákonník práce v § 141 ods. 1 písm. c) bod 1 garantuje aj právo na pracovné voľno v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie alebo ošetrenie, a to s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, a to najviac na 7 dní v kalendárnom roku, ak uvedené nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Aj v takomto prípade má zamestnávateľ povinnosť akceptovať účasť zamestnanca ako blízkej osoby v sprevádzaní rodinného príslušníka a poskytnúť mu pracovné voľno v rozsahu určenom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckym pracovníkom.
V praxi zamestnanci narážajú na veľké množstvo problémov a komplikácií súvisiacich najmä s časovým rozsahom poskytnutia pracovného voľna zamestnávateľom. V mnohých prípadoch si zamestnávateľ autonómne vykladá pojem "nevyhnutne potrebný čas" a neakceptuje celodennosť vyšetrenia zamestnanca aj napriek výslovnému uvedeniu na potvrdení od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nie sú ojedinelé ani prípady, keď si zamestnávateľ pri posudzovaní a uznávaní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály