Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Dátum: Rubrika: Právo

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Na základe tohto zákona sa zmenili nasledujúce zákony:

 1. zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“),
 2. zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“),
 3. zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach“),
 7. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“),
 8. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 9. zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 10. zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 11. zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

Noví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Na základe novely sa rozšíril okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o:

 1. mobilné odberové miesto,
 2. epidemiologickú ambulanciu pre dospelých,
 3. epidemiologickú ambulanciu pre deti a dorast.

Noví poskytovatelia nebudú zaradení do minimálnej siete

Minimálna sieť sa nebude vzťahovať ani na:

 1. poskytovateľov, ktorí prevádzkujú mobilné odberové miesta,
 2. poskytovateľov, ktorí prevádzkujú epidemiologické ambulancie,
 3. poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
 4. poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Je to z dôvodu, že takýto poskytovatelia majú vzniknúť v počte a rozsahu podľa potreby vzhľadom na situáciu.

Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe len v tom prípade, ak splní nasledujúce podmienky:

 1. má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
 2. priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
 3. je bezúhonná,
 4. žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály