Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu na nasledujúce otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH; Úrad verejného zdravotníctva SR.

1. Aký význam majú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov?

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci možno včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.

2. Z akého právneho predpisu vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Najvýznamnejšími zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, sú fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie – infračervené žiarenie, ultrafialové žiarenie, lasery, elektromagnetické žiarenie), chemické faktory (rôzne chemické látky a zmesi, karcinogény, mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby, plesne, parazity) a iné faktory práce a pracovného prostredia, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie (napr. fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom, záťaž chladom, senzorická záťaž – záťaž zraku, sluchu).

Zákon č. 355/2007 Z. z. vymedzuje, kedy sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov povinné, ako aj spôsob, ako môže zamestnávateľ zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u ďalších zamestnancov.

3. Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre všetkých zamestnancov?

Nie. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu (zaradenú do kategórie 3 alebo 4) alebo prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov. V týchto prípadoch je účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci povinná.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, sú vystavení nadmernému pôsobeniu zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, je u nich zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Rizikové práce určuje rozhodnutím orgán verejného zdravotníctva, t. j. príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na návrh zamestnávateľa.

Povinnosťou zamestnávateľov je zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci aj u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak vykonávajú rovnakú profesiu ako zamestnanec, ktorému bola uznaná choroba z povolania. Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykoná u zamestnancov rovnakej profesie bezodkladne po opakovanom uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku z dôvodu ohrozenia ich zdravia vznikom choroby z povolania. Účasť zamestnancov na uvedených lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci je povinná.

Okrem toho je povinnosťou zamestnávateľov zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, ak zo zdravotných dôvodov (napr. z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti) nevykonávali prácu dlhšie ako šesť mesiacov a ich práca je zaradená do kategórie 2, 3 alebo 4. Dôvodom je, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca (napr. preradenie na inú prácu, poskytnutie pracovnej rehabilitácie a pod.). Aj v týchto prípadoch je účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci povinná.

4. Ktoré právne predpisy obsahujú požiadavku na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci?

Osobitnými predpismi, na základe ktorých sa vyžaduje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, sú napr.:

 • Zákonník práce (práca v noci),
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
 • nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, atď.

5. Aká je frekvencia povinných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účelposudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu závisí od reálneho zdravotného rizika pri práci, ktoré je vyjadrené kategóriou práce. Z hľadiska zdravotných rizík predstavujú rizikové práce zaradené do kategórie 3 pre zamestnanca vysokú mieru zdravotného rizika a rizikové práce zaradené do kategórie 4 veľmi vysokú mieru zdravotného rizika. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú a zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje vo frekvencii:

 • jedenkrát za 2 roky pri práci zaradenej do kategórie 3,
 • jedenkrát za rok pri práci zaradenej do kategórie 4.

Pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci aposudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa osobitných predpisov sa zohľadňuje frekvencia, ktorá je uvedená v osobitných predpisoch (napr. pri nočnej práci sa vykonáva lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci a posudzuje sa zdravotná spôsobilosť na prácu najmenej raz ročne – § 98 Zákonníka práce).

6. Môžu lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vyko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály