Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY Z HĽADISKA TESTOVANIA ZAMESTNANCOV NA COVID-19

Rubrika: Ekonomika a manažment

Hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Osobitnými predpismi, ktoré upravujú rozsah výdavkov (nákladov) vynaložených na starostlivosť o zdravie zamestnancov sú napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZP"), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

 
Ak zamestnávateľ poskytne ale­bo preplatí príspevok za vykonanie preventívnej prehliadky pre zamestnancov 
dobrovoľne
, t.j. nejde o preventívne prehliadky vybranému okruhu zamestnancov pracujúcich napr. v sťažených pracovných podmienkach, na rizikových pracoviskách v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, ktoré pre takýchto zamestnancov vyplýva z ustanovení osobitných predpisov, takáto úhrada zamestnávateľa sa u zamestnanca považuje za 
zdaniteľný príjem
zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní v úhrne ich zdaniteľných príjmov v mesiaci uhradenia príspevku, a zároveň podlieha aj odvodu na zdravotné a sociálne poistenie. Avšak ak ide o 
povinnú preventívnu prehliadku
, ktorá sa vykoná podľa osobitného predpisu (napr. vodič z povolania), uhradenie (preplatenie) poplatku za jej vykonanie je pre zamestnanca príjmom, ktorý nie je predmetom dane.
Dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 1. januára 2020 platí, že ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi 
na lekársku preventívnu prehliadku príspevok zo sociálneho fondu 
nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi [napr. § 30e zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane zdravia")], takéto plnenie je od dane oslobodené v súlade s § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákon o dani z príjmov").

Testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19

V zmysle usmernenia Finančného riaditeľstva SR výdavky (náklady) vynaložené na testovanie zamestnancov za účelom zabránenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19 možno vzhľadom na možné ohrozenie zdravia zamestnancov a v nadväznosti na opatrenia a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, považovať za daňové výdavky na starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone aj výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a 
starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a hygienické vybavenie pracovísk.
Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce sú upravené v zákone o BOZP. V súlade s § 6 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na pracoviskách alebo v jeho priestoroch.
V prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov povinný v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) zákona o BOZP vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 12. marca 2020 uznesením mimoriadnu situáciu podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na možné ohrozenie zdravia zamestnancov a v nadväznosti na opatrenia a odporúčania, ktoré boli prijaté na predchádzanie a šírenie prenosného ochorenia COVID-19, možno výdavky (náklady) vynaložené na testovanie zamestnancov za účelom zabránenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19 považovať za daňové výdavky na starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Hodnota preventívnej zdravotnej starostlivosti

Z hľadiska zdaňovania je pre posúdenie príjmu zamestnanca poskytnutého zamestnávateľom vo forme lekárskej preventívnej prehliadky potrebné rozlišovať, či je lekárska preventívna prehliadka (ďalej aj "LPP") poskytnutá v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, kedy ide o tzv. povinnú LPP alebo či ide o LPP poskytnutú nad rozsah ust
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály