Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Lekársky posudok na účely náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a možnosti jeho preskúmania

Dátum: Rubrika: Právo

Poskytovanie úrazových dávok zo systému sociálneho zabezpečenia je najvýraznejším prejavom ochrannej funkcie sociálneho systému, pretože sa bezprostredne viaže na snahu o odstránenie alebo minimálne zmiernenie nepriaznivých následkov spoločnosťou uznanej sociálnej situácie jednotlivca, ktoré sa spravidla prejavuje v jeho sociálno-ekonomickom postavení.

V predmetnom prípade tak ochrana určitej úrovne sociálno-ekonomického statusu jednotlivca je základným predpokladom na zaručenie jeho (relatívnej) slobody rozhodovania, zachovania jeho fyzického a duševného potenciálu. Analogicky k uvedenému preto aj náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, poskytovaná zo systému úrazového poistenia, predstavuje pri sociálnej udalosti v podobe napr. choroby z povolania významnú súčasť uľahčenia neskoršej životnej situácie fyzickej osoby. V nadväznosti na túto skutočnosť je tak preto formálny proces jej priznávania i jeho vecná stránka veľmi citlivo vnímaná predovšetkým zo strany poškodeného, ktorý prípadným nepriznaním nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia prichádza o významnú sumu finančných prostriedok uľahčujúcim mu adaptáciu na zmenenú životnú situáciu. [1]

Z pohľadu aplikačnej praxe jeden zo základných kľúčových okamihov procesu priznania nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia predstavuje vyhotovenie lekárskeho posudku o sťažení spoločenského uplatnenia zo strany Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie (ďalej aj ako „klinika“) alebo lekárom, ktorý poškodeného naposledy liečil, pokiaľ ide o chorobu z povolania, resp. možnosť ingerencie posudkových lekárov Sociálnej poisťovne pri jeho prípadnom prehodnocovaní. Nezodpovedanou otázkou, ktorá sa pravidelne objavuje v procese priznávania nároku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, je preto rozsah preskúmavania takéhoto lekárskeho posudku kliniky zo strany Sociálnej poisťovne v zmysle § 153 ods. 4 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“).

Právne východiská priznávania nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia spolu s náhradou za bolesť sú jednorazové peňažné úrazové dávky poskytované zo systému úrazového poistenia. Právna regulácia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je obsiahnutá v zákone č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 437/2004 Z. z.“). Zmysel poskytovania úrazovej dávky v podobe náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia spočíva v odškodnení dlhodobého alebo trvalého poškodenia na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky na životné úkony a na uplatnenie sa poškodeného v živote a v spoločnosti, a to najmä ako nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh poškodeného. [2]

Priznanie nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia sa v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z. z. realizuje na základe lekárskeho posudku, v rámci ktorého prichádza k bodovému lekárskemu posúdeniu pracovného úrazu alebo choroby z povolania. V zmysle § 99 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má poškodený nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zákona č. 437/2004 Z. z. O vyhotovenie lekárskeho posudku žiada spravidla poškodený, prípadne fyzická alebo právnická osoba, ktorá za poškod

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály