Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

Dátum: Rubrika: Očami lekára

V dnešnej pretechnizovanej dobe je niekedy pacient viac informovaný o svojej chorobe ako jeho lekár. To by nebolo na škodu. Horšie však je, ak pacient s týmito informáciami nevie narábať a požaduje od lekára vyšetrenia, ktoré mu lekár nie vždy môže urobiť. Niekedy v tom lekárovi bráni jeho odbornosť, inokedy zasa prehnané požiadavky pacienta, ktorý chce aj pri banálnom ochorení okamžité použitie drahých vyšetrovacích a liečebných metód. Alebo sa pacient môže dožadovať vyšetrenia na špecializovanom pracovisku (napr. pri prvej bolesti v hrudníku sa ihneď dožaduje vyšetrenia na špecializovanom kardiologickom pracovisku), bez zachovania príslušného postupu, teda absolvovania diferenciálno-diagnostických vyšetrení u príslušných odborníkov, ktorí sú kompetentní posúdiť indikáciu vyšetrenia a liečby, s prihliadnutím na čo najlepší efekt pre pacienta. To však takýto pacient málokedy chápe. Často nepochopí ani to, že lekár, ktorého o takýto postup žiada, mu nemôže okamžite vyhovieť, ale musí zachovať istú postupnosť krokov. Rozporom medzi požiadavkami pacienta a možnosťami lekára, resp. nášho zdravotníctva, sa bude venovať tento článok.

Legislatívny rámec

V liečebno-preventívnej starostlivosti má svoje práva a povinnosti pacient aj lekár. Upravuje ich Ústava SR (zákon č. 460/1992 Zb.) a ostatné zákony upravujúce rozsah zdravotnej starostlivosti a spôsob jej poskytovania a úhrady z verejného zdravotného poistenia. Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách, súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Práva pacienta

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti a výber poskytovateľa

Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti každému bez ohľadu na pohlavie, rasu, etnickú či náboženskú príslušnosť na Slovensku zaručuje Ústava SR. Pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak ambulantného, ako aj ústavného v rámci celej SR. Zaručuje mu to zákon o zdravotnej starostlivosti. Keďže aj lekár má právo za určitých okolností odmietnuť pacienta, toto jeho právo nie je bezhraničné, ale končí tam, kde začína právo lekára na jeho odmietnutie. Zákon však pamätá aj na takéto situácie a v prípade, že pacienta odmietol prevziať do starostlivosti všeobecný lekár, vyberie mu ho samosprávny kraj, ktorému to nariaďuje §12 ods. 5 cit. zákona. Samosprávny kraj však musí preveriť dôvod odmietnutia pacienta u poskytovateľa a v prípade, ak tento dôvod nie je v súlade s § 12 ods. 2 cit. zákona, samosprávny kraj môže pacientovi určiť aj tohto poskytovateľa. Zákon však v tomto prípade pojednáva o odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú s pacientom podpisuje iba lekár primárnej zdravotnej starostlivosti. Zákon vyslovene neuvádza, ako riešiť podobný prípad odmietnutia pacienta v špecializovanej ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti. Explicitne sa však dá predpokladať rovnaký postup, teda ak sa pacient bude sťažovať na odmietnutie špecializovanej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti, môže tak urobiť vo svojej zdravotnej poisťovni, na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo na Úrade samosprávneho kraja. Všetky tieto inštitúcie majú právo navrhnúť pacientovi ošetrenie alebo hospitalizáciu tam, kde to bude vyhovovať jemu a rovnako aj zdravotníckemu zariadeniu.

Výber spôsobu vyšetrenia, lieku alebo liečebnej metódy

Podľa § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti: „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov l

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály