Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Motorové vozidlo ako predmet zodpovednosti zamestnanca pri výkone práce

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Pretrvávajúce nejasnosti ohľadne predmetov, ktoré môžu byť zverené zamestnancovi na základe dohody o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ako „ZP“), spôsobujú v praxi pravidelne spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Kým primárnym záujmom zamestnávateľa je podradiť dominantnú časť pracovných pomôcok zamestnanca pod nejakú formu objektívnej zodpovednosti zamestnanca či už vo forme dohody o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 ZP alebo vo forme zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov na základe písomného potvrdenia v zmysle § 185 ZP, snahou zamestnanca je takejto objektívnej zodpovednosti sa vyhnúť, keďže možnosť zbavenia sa zodpovednosti je významne obmedzená nevyhnutnosťou preukázania zavinenia úplne alebo sčasti inou osobou alebo priebehovým dejom. V tejto súvislosti jeden z najpálčivejších problémov predstavuje zodpovednosť zamestnanca za poškodenie služobného motorového vozidla.

Služobné motorové vozidlo ako predmet dohody o hmotnej zodpovednosti

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, predstavuje objektívny záväzok zamestnanca voči zamestnávateľovi nahradiť škodu v prípade vzniku škody. Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách preberá zamestnanec na základe uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorá môže byť uzatvorená so zamestnancom osobitne pri prevzatí zverených hodnôt alebo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ môže dohodu o hmotnej zodpovednosti uzavrieť len so zamestnancom starším ako 18 rokov (v deň dovŕšenia tohto veku), pričom musí byť vyhotovená obligatórne v písomnej forme s následkom neplatnosti takéhoto právneho úkonu pri nedodržaní predpísanej formy. Odmietnutie uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti je dôvodom na skončenie pracovného pomeru zamestnanca.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je teda uzatváraná s predpokladom viny zamestnanca v prípade vzniku schodku. Zamestnávateľ dokazuje existenciu dohody o hmotnej zodpovednosti a existenciu nevyúčtovaného schodku. Zamestnanec sa môže zbaviť zodpovednosti celkom alebo z časti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo čiastočne bez jeho zavinenia. Dôkazné bremeno preto zaťažuje primárne zamestnanca. Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti aj s viacerými zamestnancami a títo zodpovedajú za vzniknutý schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). V praxi je uzavretie spoločnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov na pracovisku pomerne častým javom. V tomto prípade zodpovedajú zamestnanci za zistený schodok spoločne. Zákon výslovne neukladá povinnosť uzavrieť dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti so všetkými zamestnancami, ak pracujú na tom istom pracovisku s rovnakými zverenými hodnotami. Skutočnosť, že takíto zamestnanci by mali uzavreté individuálne dohody o hmotnej zodpovednosti, nespôsobuje ich neplatnosť. V prípade vzniku škody (schodku) by však museli byť naplnené všetky predpoklady zodpovednosti individuálne u každého zamestnanca, to znamená aj to, že mu museli byť zverené individuálne do dispozície, čo by v takomto prípade súd pravdepodobne neuznal. Vymáhanie náhrady takejto škody by tak bolo veľmi náročné. Optimálne riešenie by tak bolo uzavrieť spoločnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, resp. dohodu s dodatkom o spoločnej hmotnej zodpovednosti, ak bude na pracovisku pracovať viacero osôb.

Pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti sa vykoná inventarizácia, ktorou sa preukáže rozsah (

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály