Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Môže exekúcia zabrániť poskytovaniu alebo zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti?

Dátum: Rubrika: Právo

Exekučný poriadok [zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „Exekučný poriadok“)] je zákonom, po ktorom v praxi siahame až po získaní exekučného titulu, čo je často dlhé obdobie spojené s absolvovaním veľkého množstva pojednávaní a podávaním rôznych písomností na súd. Skúsme sa ale preniesť do momentu, že už exekučný titul, ktorým je napríklad právoplatný rozsudok vo veci samej, je k dispozícii, doložka o právoplatnosti a vykonateľnosti je na ňom vyznačená, no povinná strana dobrovoľne neplní.

Exekučný spor na súde je spor medzi osobami – oprávneným a povinným. Tu je samozrejme prípustná námietka, že účastníkmi exekučného konania môžu byť aj iné osoby (iné osoby sú účastníkmi v tej časti konania, v ktorej im to priznáva Exekučný poriadok – pri rozhodovaní o trovách exekúcie poverený exekútor, manžel povinného v prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov) [1].

V článku sa venujeme situácii, keď v pozícii povinného bude osoba spájaná so zdravotnou starostlivosťou, napr. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je definovaný v ust. § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., Je to (cit.):

  1. "fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
    1. povolenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu,
    2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu, alebo
  2. fyzická osoba–podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, alebo
  3. fyzická osoba–podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.“

Povinný ako osoba, ktorá je zaviazaná plniť a dobrovoľne neplní, nie je exekvovateľná za každých okolností, ale Exekučný poriadok umožňuje realizovať procesnú obranu aj v rámci prebiehajúceho exekučného konania. V prípade zdravotníckych zariadení (ktoré možno samozrejme subsumovať pod pojem poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) zákon umožňuje realizovať odklad exekúcie podľa ustanovenia § 56 Exekučného poriadku z osobitného dôvodu.

Odklad exekúcie je podľa kolektívu vedeného prof. Jánom Mazákom zaradený medzi inštitúty procesnej obrany a ochrany účastníkov konania a tretích osôb v rámci exekučného konania [2]. Števček s Budjačom odklad exekúcie definujú ako (cit.): „procesný úkon exekučného súdu, ktorým sa zabraňuje bezprostrednému vykonávaniu exekúcie. Ide o prejav zásady ochrany a obrany povinného a tretích osôb pri uskutočňovaní exekúcie“. [3]

Inštitút odkladu exekúcie má však aj ústavnoprávne mantinely. Ústavný súd v konaní č. k. IV. ÚS 296/2011 konštatoval (cit.): „Podľa názoru ústavného súdu k zásahu do týchto práv sťažovateľky došlo v predmetnej veci už tým, že napriek jej „legitímnemu očakávaniu“ pri splnení podmienok a predpokladov vymedzených procesnými predpismi (Exekučného poriadku) sťažovateľka ako oprávnená v exekúcii nemala k dispozícii ten druh zákonnej ochrany jej vlastníckeho práva, ktorý jej zákon pri takomto prejave vôle poskytuje. Je nepochy

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály