Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

O ČOM (NE)MUSIA ZAMESTNANCI MLČAŤ?

Dátum: Rubrika: Právo

Medzi základné povinnosti zamestnanca, ktoré upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZP" alebo "Zákonník práce), patrí aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám [§ 81 písm. f) ZP].
Zákonník práce bližšie neupravuje, ktoré konkrétne skutočnosti sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Zamestnávateľ by mal z dôvodu určitosti a transparentnosti definovať, ktoré skutočnosti podliehajú ochrane.
Tieto skutočnosti môže zamestnávateľ špecifikovať v pracovnej zmluve alebo v inom internom predpise (smernica, usmernenie, pokyn a pod.), s ktorým bude zamestnanec preukázateľne oboznámený. Tým pádom vedieť, v akom rozsahu má zachovávať povinnosť mlčanlivosti.
Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť najmä vo vzťahu k:
-
osobným údajom (iných zamestnancov, klientov, dodávate­ľov a pod.), ku ktorým mali prístup u zamestnávateľa,
-
know-how, obchodnému tajomstvu, bankovému tajomstvu,
-
iným citlivým informáciám a skutočnostiam.
Zamestnávateľ by mal prihliadať na rozsah toho, čo považuje za skutočnosti podliehajúce zachovávaniu mlčanlivosti zo strany zamestnanca. Mal by vyhodnotiť, či ide o skutočnosti, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
-
zamestnanec sa o nich mohol dozvedieť pri výkone zamestnania,
-
existuje odôvodnený záujem zam
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály