Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci (2.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Ochrana zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a chladom pri práci

V minulom čísle sme sa zaoberali ochranou zdravia zamestnancov pri záťaži teplom a povinnosťami zamestnávateľov v súvislosti s novými legislatívnymi úpravami účinnými od 1. marca 2016 – vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej „vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 98/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií (ďalej „vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z. z.“). V tomto čísle prinášame prehľad o povinnostiach zamestnávateľa pri záťaži chladom pri práci a informáciu o rizikových prácach so záťažou teplom a chladom v SR od roku 2007 do súčasnosti.

Povinnosti zamestnávateľov pri záťaži chladom pri práci

Nadmernej záťaži chladom sú vystavení pri prácach na vonkajších pracoviskách počas chladného obdobia najmä stavební robotníci, lesní robotníci, cestári, montéri; pri práci na vnútorných pracoviskách sú to napr. pracovníci chladiarní, mraziarní, baliči mäsa, mäsiari na bitúnku a ďalšie profesie.

Pri nadmernej záťaži chladom môže vzniknúť poškodenie zdravia v podobe omrzlín, najmä na nechránených častiach tela. Pri dlhodobom vystavení chladu môže vzniknúť aj trvalé poškodenie kože (ulcerózne, fibrotické a atrofické zmeny kože).

Poškodenia zdravia spôsobené nadmernou záťažou chladom pri práci nie sú súčasťou zoznamu chorôb z povolania, zaraďujú sa medzi ochorenia súvisiace s prácou.

Zamestnávatelia sú povinní na ochranu zdravia zamestnancov pri záťaži chladom zabezpečiť najmä:

  • Hodnotenie zdravotného rizika pri činnostiach, pri ktorých je predpoklad záťaže chladom pri dlhodobej práci na vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota nižšia ako 10 °C alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 10 °C.

Hodnotenie zdravotného rizika vykoná pracovná zdravotná služba, ktorá podľa miery rizika navrhne zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika pracovnou zdravotnou službou minimálne raz ročne, ako aj pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok.

Záťaž chladom sa pri práci na vnútornom pracovisku hodnotí podľa operatívnej teploty. Pri práci na vonkajšom pracovisku sa hodnotí podľa teploty vzduchu korigovanej podľa rýchlosti prúdenia vzduchu (je súčasťou prílohy č. 3 k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z.). Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie (meranie) faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vykonávajú odborne spôsobilé osoby, ktorých celoslovenský register vedie a uverejňuje na svojej webovej stránke Úrad verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk/Informácie/Register odborne spôsobilých osôb). Zamestnávateľ je povinný viesť záznamy o zamestnancoch, na pracovisku ktorých bolo vykonané objektívne meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy.

Novinkou je pri záťaži chladom, rovnako ako aj pri záťaži teplom, že pre operatívne vykonávanie preventívnych opatrení počas mimoriadne chladných dní, možno použiť údaje získané od štátnej hydrologickej alebo meteorologickej služby alebo údaje získané orientačným meraním. Tieto údaje alebo orientačné meranie však nie je možné použiť na účely určovania rizikových prác.

  • Pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekročená prípustná záťaž chladom, t. j. aby neboli prekročené minimálne hodnoty prípustnej operatívnej teploty (sú súčasťou tabuliek č. 1 a č. 2 prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z.) – tab. č. 1.

Tab. č. 1: Prípustná operatívna teplota vnútorného pracovného prostredia pre teplé a chladné obdobie

Trieda práce

Prípustná operatívna teplota to[°C]

Teplé obdobie*)

Chladné obdobie**)

min.

max.

min.

max.

1a

20

28

18

26

1b

19

27

15

24

1c

17

26

12

22

2a

15

25

10

20

2b

12

25

10

20

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály