Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Očkovanie ako prevencia ochrany zdravia zamestnanca

Rubrika: Trendy

Strategické zameranie sa na zdravý spôsob života populácie v každej krajine je dôležitým prvkom v nastavení perspektívy znižovania chorobnosti jej obyvateľstva. Žiadna krajina si v súčasnej dobe nemôže dovoliť nevenovať dostatočnú pozornosť problému prenosných chorôb a musí neprestajne zabezpečovať dodržiavanie najvyšších štandardov zdravotníckej starostlivosti. Podpora dobrého zdravotného stavu občanov počas celého životného cyklu vedie ku zvýšeniu predpokladanej dĺžky života a k dlhovekosti, ktoré môžu prinášať ekonomické, spoločenské a individuálne prínosy v danej krajine.

Súčasná prebiehajúca transformácia zdravotníctva sa opiera o efektívnu stratégiu zdravej životosprávy, ktorej prioritou sú flexibilné prístupy k podpore zdravia a prevencie vzniku spoločensky závažných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., pripravili v roku 2018 pre verejnosť praktickú pomôcku v podobe Očkovacieho kalendára pri prevencii rizík infekčných ochorení. Očkovací kalendár, ktorý má zvýšiť informovanosť poistencov o povinnom a odporúčanom očkovaní ako dôležitej súčasti ochrany ich zdravia, poskytuje prehľad očkovaní podľa veku, v ktorom by ich poistenci z hľadiska efektívneho budovania imunity mali absolvovať, a je k dispozícii aj v elektronickej forme na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Očkovací kalendár pre povinné očkovanie detí a dospelých pre príslušný kalendárny rok je oficiálny dokument, záväzný pre všetkých očkujúcich lekárov i pre rodičov detí, ktorý vydáva hlavný hygienik SR v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov. Očkovací kalendár pripravujú odborníci z oblasti epidemiológie, pediatrie, infektológie a imunológie v súlade s odbornými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie a praxou členských štátov Európskej únie. Interaktívny očkovací kalendár rozdeľuje jednotlivé druhy očkovania a ich dávkovanie podľa konkrétnych vekových kategórií. Po kliknutí na ktorúkoľvek z nich, sa prehľadne zobrazia konkrétne informácie o tom, kedy a aké očkovanie je potrebné absolvovať z hľadiska efektívneho budovania imunity človeka.

Národný imunizačný program

V súvislosti s výskytom infekčných ochorení, pristúpili krajiny euroregiónu k zavedeniu vlastných imunizačných stratégií na národnej úrovni. Úspech a pokrok v zdravotnej starostlivosti priniesol vývoj očkovacích látok a zavedenie celoplošného očkovania. V roku 1986 bol v Slovenskej republike schválený Národný imunizačný program. V súčasnosti sa u nás očkuje proti 10-tim ochoreniam v rámci pravidelného povinného očkovania detí a dospelých. Úroveň zaočkovanosti sa sleduje v rámci administratívnej kontroly očkovania, ktorú vykonávajú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) každoročne k 31. augustu daného roka. Vyhodnotenie zaočkovanosti na celoslovenskej úrovni vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Medzi významné preventívne informačno-edukačné aktivity patria aj aktivity, ktoré vykonávajú odborníci (epidemiológovia, verejní zdravotníci, lekári a iní zdravotnícki odborníci) v rámci Európskeho imunizačného týždňa ( EIW). V minulom roku prebiehal v poradí už 13. ročník kampane EIW, kde sloganom kampane bol výrok „Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“. Slogan upozorňuje, že dôsledným a včasným očkovaním je možné chrániť tých, ktorí sú najviac zraniteľní vrátane detí, ktoré pre svoj vek ešte nemohli byť očkované. Počas kampane boli distribuované propagačné materiály s problematikou EIW, povinného a odporúčaného očkovania v SR a očkovania do zahraničia. Spolu bolo distribuovaných 5 637 informačných materiálov, napr. očkovací kalendár, plagáty, letáky, brožúry a iné.

Imunita na Slovensku

Imunologický prehľad, v rámci ktorého v júli 2018 odobrali pediatri všeobecní lekári pre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály