Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odvolacie konanie podľa Civilného sporového poriadku

Dátum: Rubrika: Právo

V medicínsko-právnych konaniach na súdoch je to častejšie beh na dlhú trať ako šprint na 100 metrov. Málokedy to končí pred prvým sudcom, ktorý je elektronickou podateľňou náhodne vybraný na prejednanie veci na prvom stupni. Býva pravidlom vyčerpanie riadneho opravného prostriedku a nezriedka dochádza aj k uplatneniu mimoriadnych opravných prostriedkov, prípadne ďalších procesných možností ako chrániť zachovanie ústavných práv, resp. medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky.

Aj vďaka tomu, že dokazovanie v konaniach, ktoré sa týkajú napríklad škody na zdraví je zložité a založené na veľkom penze odborných vyjadrení a znaleckých posudkov, nachádzame v nich relatívne široký diapazón možností na interpretáciu v prospech toho, či oného účastníka konania (ktorého zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok označuje po novom sporová strana). V tomto článku sa budeme venovať situácii, keď sa prvostupňový okresný súd nevysporiada s procesnou situáciou k spokojnosti jednej zo sporových strán, a tá sa rozhodne nechať preskúmať rozhodnutie súdom II. inštancie, ktorým zväčša býva príslušný krajský súd podľa obvodu, v ktorom prvostupňový súd pôsobí. Schematicky poukážeme na osobitosti odvolacieho konania a na náležitosti, ktoré právny poriadok od odvolateľa požaduje.

Riadnym opravným prostriedkom proti meritórnemu rozhodnutiu je odvolanie. Právnu úpravu odvolania nachádzame v prvej hlave štvrtej časti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). Podľa dôvodovej správy k ustanoveniu § 355 (cit.): „Navrhovaná právna úprava odvolania v sporovom konaní vychádza z princípu neúplnej apelácie, odvolanie ostáva ako jediný riadny opravný prostriedok.“ [1] Odvolanie je zásadne prípustné proti rozsudku, no proti uzneseniu je prípustné len v prípade, ak to zákon výslovne umožňuje.

Čo sa týka subjektu, ktorému je podanie odvolania umožnené, okrem intervenienta alebo prokurátora v osobitných procesných situáciách, pôjde výhradne o procesnú stranu, ktorej nebolo v konaní vyhovené (§ 359 CSP). V prípade, ak nedôjde k zamietnutiu nároku v plnom rozsahu alebo k vyhoveniu žalobe na 100 % bude odvolanie v rozsahu neúspešnej argumentácie prístupné obom procesným stranám konania. Odvolanie je prípustné len proti výroku rozhodnutia a nikdy nie výlučne proti odôvodneniu rozhodnutia (§ 358 CSP). Býva častou chybou strán konania, ktoré nie sú kvalifikovane právne zastúpené, že sa koncentrujú na konkrétne tvrdenia z odôvodnenia rozhodnutia a tie následne v odvolaní rozporujú – uvedené robia aj napriek tomu, že vo výroku im súd vyhovel.

Procesnú situáciu, popis vykonaného dokazovania, argumenty sporových strán a právne posúdenie súdu nachádzame výlučne v odôvodnení rozhodnutia a je to práve odôvodnenie súdneho rozhodnutia, z ktorého sa dozvedáme odpoveď na otázku „prečo bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti“. V prípade podania odvolania, ktoré je smerované síce voči výroku sa odvolateľ musí koncentrovať na rozpory v právnom posúdení súdom a ním predloženou právnou argumentáciou. V tomto prípade ale nepôjde o „odvolanie voči odôvodneniu“, ale len o snahu zvrátiť výrok súdu poukázaním na nesprávnu úvahu alebo záver v súdnom rozhodnutí.

Na § 358 CSP kontinuálne nadväzuje § 202 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), k čomu sa hlási aj dôvodová správa k zákonu (cit.): „Navrhuje sa zotrvať na koncepcii, v zmysle ktorej sa odvolaním napáda len výroková časť rozhodnutia súdu prvej inštancie, čím sa preberá doterajšia právna úprava (§ 202 ods. 4 OSP).“ [2]Uvedené znamená, že aj rozhodovacia činnosť súdov a konštantná judikatúra k v súčasnosti už neúčinnému OSP bude aplikovateľná aj na nový právny stav. V tejto súvislosti je možné poukázať napríklad na Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 3. mája

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály