Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

OTÁZKA NEVYHNUTNOSTI NOVEJ SKUTKOVEJ PODSTATY TRESTNÉHO ČINU - "FALŠOVANIE A VYHOTOVENIE NEPRAVDIVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE"

Dátum: Rubrika: Polemika

Novelou Trestného zákona č. 214/2019 Z.z. bola do zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v z. n. p. (ďalej len "Trestný zákon") zavedená nová skutková podstata trestného činu, a to "Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie". Dá sa povedať, že Trestný zákon sa neustále rozširuje o nové skutkové podstaty trestných činov, pričom zmysel pre takéto rozširovanie Trestného zákona o stále nové a nové skutkové podstaty trestných činov možno často považovať za nie príliš opodstatnené a s reálnym významom.

 
Stáva sa napríklad, že Trestný zákon už v iných svojich ustanoveniach konkrétne konanie charakterizuje ako trestný čin. Ale z dôvodu (vraj) problémov v aplikačnej praxi sa zákonodarca rozhodne Trestný zákon doplniť o nové skutkové podstaty trestných činov. Prípadne iné právne predpisy, ktoré upravujú aj deliktuálnu zodpovednosť osôb, nejaké konanie charakterizujú ako protiprávne, a sú schopné ho postihovať, no zákonodarca rozhodne, že to nestačí. Takže novely mnohých zákonov vrátane Trestného zákona, sú často skôr spoločensko-politickou objednávkou ako reálnou potrebou.
Tu dávame do pozornosti najmä § 8 Trestného zákona, ktorý uvádza:
"
Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone,
ak tento zákon neustanovuje inak."
Podľa osobného názoru autora tohto príspevku by orgány činné v trestnom konaní nemali toto ustanovenie vykladať
a priori
spôsobom iným ako doslovným. T. j. ak sú prítomné znaky skutkovej podstaty trestného činu uvedené v Trestnom zákone, mali by začať páchateľa stíhať.
Prirodzene, sú tu následne aj možnosti dané napr. § 10 ods. 2 Trestného zákona:
"Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná."
Prípadne aj prostriedky trestného procesu v zmysle § 214 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v z. n. p. (ďalej len "Trestný poriadok"):
"Prokurátor alebo policajt postúpi vec inému orgánu, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom alebo iným správnym deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní"
, a to v kontexte so zásadou
ultima ratio
v trestnom procese.
Len ako príklad uvedieme, že z jednej skutkovej podstaty
podvodu dnes
máme 6 typov podvodu (podvod ako taký, úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, daňový podvod). Pritom podľa nášho názoru konanie pri podvode podľa § 221 Trestného zákona:
"Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa"
, je v zásade nosnou podstatou aj u ostatných uvedených podvodov podľa § 222 až § 225 Trestného zákona a pri dôslednom dodržiavaní § 8 Trestného zákona sa javia nové a nové skutkové podstaty podvodov podľa nášho názoru ako v podstate nadbytočné.
V tomto príspevku sa budeme snažiť pozrieť na uvedenú skutkovú podstatu trestného činu
Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie
širšou optikou, t.j. ako na protiprávne konanie, ktoré však bolo nepochybne protiprávnym aj pred prijatím vyššie uvedenej novely.
Dôvody prijatia novely
Základná skutková podstata trestného činu "Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie" znie:
"Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."
V dôvodovej sprá­ve sa ako dôvod udáva vyjadrenie reakcie na absenciu trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii. Objektom tohto trestného činu je záujem na dôvere v pravosť, úplnosť a pravdivosť všetkých údajov v zdravotnej dokumentácii a ochrana údajov obsiahnutých v zdra­votnej dokumentácii.
[1)]
Zákonodarca sa však nijako nevyjadruje, prečo administratívno-právnu zodpovednosť upravenú v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z.") a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z.") považuje za nedostatočnú.
Z medializovaných správ vyplynulo, že šlo skôr o reakciu ministerstva spravodlivosti
"na žiadosť desiatich rodičov, ktorí prišli o dieťa chybou zdravotného pracovníka. Niektorí pri novembrovom stretnutí s ministerkou zdravotníctva poukázali na skutočnosť, že zdravotníci sa často snažili zakryť svoje chyby dopĺňaním či falšovaním zdravo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály