Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe, a to v súlade so zmenami účinnými od 1. januára 2015.

Oznámenie držiteľa, ktorý nepeňažné plnenie poskytol

V nadväznosti na povinnosti platite­ľa dane (príjemcu nepeňažného plnenia), ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 43 ods. 17 písm. a) ZDP, sú v § 8 ods. 13 a v § 17 ods. 31 ZDP uložené povinnosti aj pre držiteľa. Podľa týchto ustanovení je držiteľ povinný oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku nepeňažného plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Pre tento druh oznámenia nie je predpísaný vzor tlačiva.

Zároveň podľa § 8 ods. 13 a § 17 ods. 31 ZDP je držiteľ povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia aj správcovi dane, a to v lehote a spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP. Oznámenie predkladá do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo ho svojom webovom sídle [Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia – OZN43Bv15]. Toto oznámenie vystavuje vždy až konečný priamy poskytovateľ (držiteľ) nepeňažného plnenia. V prípade, ak je konečným poskytovateľom (držiteľom) zahraničná osoba, ktorá nie je na území SR daňovníkom ani platiteľom dane, podá oznámenie predchádzajúci držiteľ, ktorý je na území SR daňovníkom alebo platiteľom dane.

V oznámení správcovi dane držiteľ uvádza svoje identifikačné údaje,výšku nepeňažného plnenia a dátum jeho poskytnutia podľa jednotlivých prijímateľov, pričom, ak poskytol nepeňažné plnenie:

  • fyzickej osobe, v oznámení uvádza tiež jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia (bez názvu), v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia a DIČ, ak jej bolo pridelené,
  • právnickej osobe, oznámenie obsahuje tiež jej názov, adresu sídla a jej DIČ.

Ak držiteľ poskytol nepeňažné plnenie jednému príjemcovi vo viacerých termínoch, údaje o nepeňažnom plnení sa uvedú na samostatnej strane, ktorá ak sa vypĺňa, je súčasťou oznámenia. Dátum nepeňažného plnenia sa uvedie v tvare DD.MM.RRRR (napr. 14.04.2015).

Ak však ide o nepeňažné plnenie poskytnuté v rámci jednej akcie (napr. kongresu), držiteľ na riadku 24 oznámenia uvedie celkovú výšku nepeňažného plnenia, ato bez ohľadu na počet súvisiacich faktúr (faktúr za akciu) a na riadku 25 oznámenia uvedie posledný deň poskytnutia nepeňažného plnenia (napr. posledný deň akcie alebo kongresu).

♦ Príklad č. 8:

Farmaceutická spoločnosť organizovala vo februári 2015 odborný seminár, pričom účastníkom (lekárom) bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie. Aké povinnosti má farmaceutická spoločnosť v súvislosti s poskytnutým nepeňažným plnením?

Držiteľovi (farmaceutickej spoločnosti) pri poskytnutí nepeňažného plnenia ukladá povinnosti § 43 ods. 17 písm. b) ZDP. Podľa tohto ustanovenia je farmaceutická spoločnosť povinná oznámiť správcovi dane výšku nepeňažného plnenia a dátum jeho poskytnutia najneskôr do 15. apríla 2015, a to na tlačive OZN43Bv15. Súčasťou tohto nepeňažného plnenia je v prípade odborného podujatia, ktoré nie je sústavným vzdelávaním podľa § 42 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, aj nájomné za priestory, v ktorých sa odborné podujatie vykonalo a odmena lektora, ktorý prednášal na tomto odbornom podujat

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály