Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania cudzincom na území SR

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Všetky členské štáty EÚ zápasia z nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Nástrojom únie, ako vyriešiť tento problém, je systém vzájomného uznávania kvalifikácií, ktorý upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“). Smernica detailne upravuje systém uznávania dokladov o vzdelaní získaných v štátoch EÚ na území iných členských štátoch, ale taktiež upravuje aj uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v krajinách mimo EÚ, v tzv. tretích štátoch. Slovenská republika ako člen EÚ je súčasťou tohto systému a umožňuje aj cudzincom vykonávať na svojom území zdravotnícke povolanie. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa vychádza z dvoch základných údajov, z občianstva žiadateľa a miesta (štátu), kde žiadateľ získal doklad o vzdelaní.

Všetky členské štáty EÚ zápasia z nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Nástrojom únie, ako vyriešiť tento problém, je systém vzájomného uznávania kvalifikácií, ktorý upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“). Smernica detailne upravuje systém uznávania dokladov o vzdelaní získaných v štátoch EÚ na území iných členských štátoch, ale taktiež upravuje aj uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v krajinách mimo EÚ, v tzv. tretích štátoch. Slovenská republika ako člen EÚ je súčasťou tohto systému a umožňuje aj cudzincom vykonávať na svojom území zdravotnícke povolanie. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa vychádza z dvoch základných údajov, z občianstva žiadateľa a miesta (štátu), kde žiadateľ získal doklad o vzdelaní.

Podľa zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom SR. V Európskom systéme vzájomného uznávania kvalifikácií je však potrebné rozlišovať medzi cudzincom, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) alebo Švajčiarska a cudzincom, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, teda je občanom tzv. tretej krajiny.

Zjednodušene povedané občan členského štátu EÚ s dokladom získaným v členskom štáte má výhodnejšie podmienky, ako občan nečlenskej krajiny s dokladom o vzdelaní z nečlenského štátu. Európska únia má v tejto oblasti jednoznačne pozíciu akéhosi prestížneho klubu, pričom z členstva vyplývajú výhody. V kontexte smernice občan štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) alebo Švajčiarska na území SR, teda na území členského štátu EÚ po splnení všetkých zákonných podmienok zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. môže poskytovať zdravotnú starostlivosť ako usadená osoba alebo ako hosťujúca osoba.

Usadená osoba

Ako usadená osoba vykonáva cudzinec zdravotnícke povolanie na území SR trvalo a takáto osoba má tie isté možnosti a povinnosti ako občan SR a môže poskytovať zdravotnú starostlivosť:

  • v pracovnoprávnom vzťahu alebo
  • v obdobnom pracovnom vzťahu alebo
  • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo
  • povolenia vydaného podľa osobitného predpisu [zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v z. n. p.] alebo
  • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo
  • na základe licencie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály