Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pokuta za poskytnutie zdravotnej dokumentácie na účely vypracovania znaleckého posudku

Dátum: Rubrika: Právo

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) uložil Fakultnej nemocnici v N. pokutu vo výške 2 000 eur [1] za nezákonné spracovanie citlivých osobných údajov v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov z roku 2013“).

Úrad zistil porušenie zákona o ochrane osobných údajov z roku 2013:

  • v protiprávnom poskytnutí citlivých osobných údajov týkajúcich sa zosnulého maloletého pacienta, ktoré boli obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii, s cieľom vypracovať znalecký posudok v novembri 2017 a
  • v protiprávnom poskytnutí osobných údajov toho istého pacienta v marci 2018 týždenníku MY NITRIANSKE NOVINY, ktorý 26. marca 2018 zverejnil článok venovaný prípadu.

Rozhodnutie Úradu ako prvostupňového orgánu uložilo nemocnici pokutu vo výške 4 000 eur, ktorá bola po jej úspešne podanom rozklade znížená na 2 000 eur. Pokuty v konaniach začatých pred účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie GDPR“) sa pritom môžu pohybovať v rozsahu od 1 000 do 200 000 eur.

Kým sú prípad a rozhodnutie založené na právnych predpisoch účinných pred nariadením GDPR, zastávame názor, že toto rozhodnutie je založené na výklade práva, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na schopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti brániť sa proti tvrdeniam o zanedbaní lekárskej starostlivosti, dokonca aj v rámci v súčasnosti platného nariadenia GDPR.

Poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravia pacienta médiám

Pokiaľ ide o poskytovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia zosnulého maloletého pacienta, nemocnica tvrdila, že tieto údaje už boli zverejnené rodičmi zosnulého a boli verejne dostupné. Úrad súhlasil s takouto argumentáciou. Namietal však, že podľa § 14 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov z roku 2013 musí mať prevádzkovateľ na spracovanie zdravotných údajov, ktoré už zverejnila dotknutá osoba sama, aj právny základ podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov z roku 2013. Úrad nenašiel žiadny právny základ, a preto dospel k záveru, že nemocnica porušila zákon poskytnutím údajov o zdravotnom stave pacienta médiám, hoci tie boli už predtým poskytnuté médiám rodičmi maloletého a zverejnené.

Navyše, zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania podľa § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“). Iba dotknutá osoba (a orgán, ktorý vydal povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti) môže zbaviť zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti. Publikovanie údajov týkajúcich sa zdravia osobou, ktorá má právo tak urobiť, sa môže prípadne rovnať zbaveniu povinnosti mlčanlivosti. Zákon o poskytovateľoch nevyžaduje žiadnu osobitnú formu na zbavenie tejto povinnosti dotknutou osobou. Uverejnenie údajov o zdraví osobou, ktorá má právo tak urobiť, sa môže v konečnom dôsledku považovať za implicitné zbavenie tejto povinnosti. Úrad vo svojom rozhodnutí nezohľadnil túto možnosť.

Keďže zákon o ochrane osobných údajov z roku 2013 v § 10 ods. 3 písm. g) ustanovuje takýto právny základ a rodičia obvinili nemocnicu z nedbanlivosti v médiách, mohli by sme nesúhlasiťs rozhodnutím Úradu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály