Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poplatky v zdravotníctve a novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Od 1. apríla, resp. 1. júna 2015 nadobudne účinnosť novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“), ktorým sa súčasne novelizujú aj zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“) a zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“).

Účelom novely je podľa dôvodovej správy precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana, teda fyzickej osoby v právnom postavení poistenca/pacienta/klienta/spotrebiteľa na základe aplikačnej praxe. [1] V tomto príspevku sa pokúsime analyzovať problematiku „poplatkov“ v zdravotníctve, a to aj vo vzťahu k najpodstatnejším ustanoveniam novely. (Pozn.: V čase redakčnej uzávierky časopisu zákon ešte nebol publikovaný v Zbierke zákonov.)

Ustanovenia novely

Podstatou vládneho návrhu bolo, že sa jednoznačne určujú súčasti zdravotného výkonu, zakazuje sa podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad rozsah spoluúčasti poistenca a upravuje sa prednostné vyšetrenie. (Pozn.: prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci vyhradených ordinačných hodín bolo zákonodarcom z novely vypustené, čo následne vyvolalo v nielen zdravotníckej verejnosti pomerne značnú polemiku.)

V zákone o rozsahu ZS sa schválenou novelou doplnil § 3 ods. 4, ktorý ustanovuje súčasti zdravotného výkonu:

  1. objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,
  2. vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
  3. vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti,
  4. vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
  5. potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Schválená novela ďalej precizuje § 44 zákona o rozsahu ZS, ktorý v ods. 1 až 4 ustanovuje (z priestorových dôvodov v zjednodušenom znení):

Ods. 1: Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu (ďalej len „zmluvný poskytovateľ“), nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

Ods. 2: Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením (napríklad darovacou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka).

Ods. 3: Zmluvný poskytovateľ môže požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť (a) za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti najviac vo výške rozsahu spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Ods. 4: Zmluvný poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada.

V zákone o poskytovateľoch ZS sa v § 79 ods. 1 dopĺňajú písm. zu), zv) a zw), kde je ustanovené, že zmluvný poskytovateľ je povinný dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ako aj ich cenník, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny príslušnému samosprávnemu kraju; a umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov, pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov. Stojí za povšimnutie, že z novely zákona o ZS bolo vypustené, že samosprávny kraj schvaľuje poskytovateľovi zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu.

V zákone o poskytovateľoch ZS sa ďalej dopĺňa § 82 ods. 9, kde za porušenie povinností uložených v § 79 ods. 1 písm. za) (schválenie ordinačných hodín), zu), zw) ako i g) (zverejnenie cenníka všetkých výkonov) samosprávny kraj uloží pokutu až do 3 319 €.

Podľa prechodných ustanovení novely je poskytovateľ povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať príslušnému samosprávnemu kraju cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv). Poskytovateľ, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s novelou, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, najneskôr do 30. júna 2015. [2]

Historická poznámka

Hoci určité priame platby od pacientov za niektoré výkony či úkony poskytovateľov tu v istom rozsahu existovali aj v minulosti (zvyčajne išlo o spoplatnenie určitých administratívnych výkonov, prípadne uplatnenie rôznych p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály