Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Postup lekára pri svedectve

Dátum: Rubrika: Poradňa

Ako má postupovať lekár, ktorý je predvolaný ako svedok na políciu a súd? V prvom prípade išlo o marenie výkonu úradného rozhodnutia a v druhom prípade zmena ambulantnej liečby na ústavnú liečbu (lekár – svedok).

Z otázky je zrejmé, že v prvom prípade ide o trestné konanie. Druhý prípad sa pravdepodobne týka občianskeho súdneho konania, preto sa vyjadrím k obom typom konania. Inštitút svedka je v obidvoch konaniach v niektorých atribútoch podobný.

Zákonné ukotvenie mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka

Podľa ustanovenia § 11 ods. 9 písm. g) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo, za podmienok ustanovených týmto zákonom, na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti. Naopak, zdravotnícky pracovník je podľa § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Osobitným predpisom v tomto prípade je ustanovenie § 80 ods. 3 zákona o poskytovateľoch, podľa ktorého povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povoleni

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály