Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Postup regionálneho úradu verejného zdravotníctva po podaní odvolania

Dátum: Rubrika: Právo

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) majú oprávnenie rozhodovať o uvedení priestorov do prevádzky, a to na základe žiadosti subjektov. Uvedené oprávnenie im vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), ktorý je rámcovou právnou úpravou. Podanie odvolania je pritom podstatným právnym úkonom subjektu, ktorým sa zabezpečí možnosť riadneho preskúmania rozhodnutia RÚVZ v danom prípade. Pritom postup RÚV Z na základe zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) po prijatí odvolania subjektom podávajúcim odvolanie bude predmetom tohto článku.

Preskúmanie podaného odvolania
Podľa ust. § 59 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (takýmto predpisom je správny poriadok), ak tento zákon neustanovuje inak. To platí aj pre nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z., ak § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. neustanovuje inak v danom prípade.
Preto pri rozhodovaní o odvolaní subjektu proti rozhodnutiu RÚVZ rozhodujú RÚVZ podľa správneho poriadku.
PRÍKLAD Č. 1:
Príslušný RÚVZ rozhodol o nepovolení uvedenia priestorov určených na podnikanie do prevádzky v danom prípade. Proti tomuto rozhodnutiu podal žiadateľ odvolanie, a to na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ"), ktorý je odvolacím orgánom. Pritom ÚVZ konštatoval, že je odvolacím orgánom, ale odvolanie nemalo byť adresované jemu v tomto prípade. Konal ÚVZ v súlade s platným právom?
Podľa § 53 správneho poriadku proti rozhodnutiu správneho orgánu (v tomto prípade je ním príslušný RÚVZ) má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal v danom prípade.
______________________________
UPOZORNENIE:
Podľa § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. síce platí, že ÚVZ je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje RÚVZ, ale rovnako platí aj § 54 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, ktorým je v tomto prípade RÚVZ.
______________________________
Preto možno uviesť, že ÚVZ konal v súlade s platným právom.
Obsahové súčasti odvolania
Správny poriadok výslovne neustanovuje obsah podaného odvolania, v § 60a však odkazuje na primerané použitie prvej až tretej časti správneho poriadku aj na konanie o odvolaní. Podstatné je hlavne ustanovenie § 19 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, čo musí obsahovať každé podanie v správnom konaní, pričom odvolanie je takýmto podaním.
Odvolanie obsahuje tieto súčasti:
-
označenie správneho orgánu, na ktorý sa podáva odvolanie. Odvolanie sa zásadne podáva na ten správny orgán, ktorého rozhodnutie sa napáda, teda na prvostupňový správny orgán. Tento má totiž možnosť vyhovieť námietkam odvolávajúceho sa v plnom rozsahu a rozhodnúť v rámci autoremedúry, v tomto prípade je prvostupňový správny orgán RÚVZ,
-
presné označenie rozhodnutia, ktoré odvolanie napáda,
-
presné označenie odvolávajúceho sa, pričom odvolanie musí byť vlastnoručne podpísané, pokiaľ sa podáva elektronicky, tak musí byť doplnené zaručeným elektronickým podpisom,
-
presné označenie, čoho sa odvolávajúci domáha a čo podaným odvolaním sleduje. V tejto časti odvolania je potrebné uviesť okolnosti, tvrdenia, ktoré vyvracajú fakty z prvostupňového rozhodnutia. Tieto tvrdenia by však mali byť podložené dôkaznými prostriedkami, ktoré budú vykonané v rámci odvolacieho konania,
-
návrh účastníka konania, odvolávajúceho sa, akým spôsobom má odvolací správny orgán rozhodnúť, teda či má zrušiť prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu alebo mu má danú procesnú záležitosť vrátiť na opakované rozhodnutie. Odvolací správny orgán má možnosť prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu aj pozmeniť, teda môže sám rozhodnúť. Odvolávajúci subjekt teda má možnosť uviesť, akým spôsobom má byť rozhodnuté a čo má byť v prvostupňovom rozhodnutí správneho orgánu pozmenené,
-
taktiež je potrebné uviesť, kedy bolo odvolanie vyhotovené a v prípade, že odvolanie podáva právnická osoba, napríklad obchodná spoločnosť aj doplňujúce údaje a odtlačok pečiatky, pokiaľ odvolanie podáva splnomocnený zástupca, tak je potrebné priložiť notárom overený podpis.
PRÍKLAD Č. 2:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály