Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

POVINNÁ MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (2.)

Dátum: Rubrika: Právo

Povinná mlčanlivosť nie je absolútna a existujú početné výnimky, ktoré vyplývajú z rôznych právnych predpisov, na základe ktorých je poskytovateľ dokonca povinný poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu alebo sprístupniť zdravotnú dokumentáciu zákonom vymedzeným subjektom. Okrem týchto výnimiek môže povinnej mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka zbaviť samotný pacient alebo príslušný orgán (samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva).

 
Zbavenie mlčanlivosti
Prvou výnimkou, kedy ošetrujúci zdravotnícky pracovník môže komunikovať o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas výkonu svojho povolania, sú situá­cie, kedy zdravotníckeho pracovníka zbavil mlčanlivosti:
-
samotný pacient,
-
orgán príslušný na vydanie povolenia na poskytovanie zdra­votnej starostlivosti (VÚC alebo Ministerstvo zdravotníctva SR),
-
Ministerstvo zdravotníctva SR, v prípadoch ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia.
Zbavenie mlčanlivosti pacientom
Pre zbavenie mlčanlivosti pacientom zákon neustanovuje presné podmienky. Na druhej strane, dôsledky porušenia povinnej mlčanlivosti sú zhmotnené v sankciách rôzneho druhu. Preto neodporúčame spoliehať sa na dobré slovo pacienta o tom, že zdravotníckeho pracovníka ústne zbavuje mlčanlivosti.
Ako má vyzerať zbavenie mlčanlivosti pacientom:
-
zbavenie mlčanlivosti si zabezpečte vždy
písomne a archivujte si to
; zvyšuje to vašu právnu istotu v prípade potenciálneho sporu s pacientom (ústne udelený súhlas je náročné preukázať, písomne udelený súhlas len predložíte),
-
zbavenie mlčanlivosti musí byť adresné, to znamená, že je vhodné
uviesť voči komu
je zdravotnícky pracovník zbavený mlčanlivosti (odporúčame uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt osoby, aby bolo možné osobu identifikovať),
-
malo by byť zrejmé, v
akom rozsahu
je zdravotnícky pracovník zbavený mlčanlivosti (jednorazové informovanie o výsledkoch vyšetrenia, zbavenie pri konkrétnom úkone alebo v neobmedzenom rozsahu),
-
podstatné je uviesť,
na akú dlhú dobu
je zdravotnícky pracovník zbavený mlčanlivosti,
-
zbavenie mlčanlivosti môže byť upravené v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo v osobitnom dokumente, v ktorom je upravené zbavenie mlčanlivosti zdravotníckeho pra­covníka pre prípad, že by sa pacient napr. nemohol dostaviť po výsledky osobne a pod.
Zbavenie mlčanlivosti orgánom príslušným na vydanie povolenia
Povinnej mlčanlivosti môže zdra­votníckeho pracovníka zbaviť samotný pacient alebo rovnako vás mlčanlivosti môže zbaviť aj orgán príslušný na vydanie povolenia.
Takýmto orgánom môže byť samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva SR (zriaďovateľ). Podmienkou na zbavenie mlčanlivosti zriaďovateľom je žiadosť o zbavenie buď zo strany súdu, alebo od orgánov činných v trestnom konaní (napr. policajt, vyšetrovateľ).
V prípadoch, ak nie je možné určiť orgán príslušný na vydanie povolenia - či je to samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva SR, tak povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.
Zdravotnícki pracovníci si musia dávať pozor na to, že ak by boli predvolaní napríklad vypovedať na súd, tak je potrebné, aby boli pacientom alebo zriaďovateľom zbavení povinnej mlčanlivosti, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu tejto povinnosti. Jedinou výnimkou je, ak by sa jednalo o výpoveď v trestnom konaní k trestnému činu, za ktorý hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie. V takomto prípade zdravotnícky pracovník
nemusí byť na účely takéhoto trestného konania 
zbavený mlčanlivosti a je povinný vypovedať.
Dôležité si zapamätať:
1.
Zbavenie mlčanlivosti si uchovajte.
2.
V zbavení mlčanlivosti, ktoré vám bude doručené, si overte, či je presne uvedená fyzická alebo právnická osoba, alebo orgán, voči ktorému ste zbavený mlčanlivosti.
3.
V zbavení mlčanlivosti musí byť uvedené, v akom rozsahu ste zbavený mlčanlivosti a na akú dlhú dobu.
4.
Ak máte pochybnosti o tom, či vás príslušný orgán správne zbavil mlčanlivosti, vždy si to overte u právnika zaoberajúceho sa medicínskym právom.
5.
Nikdy neposkytujte informácie, ak si nie ste istý, či ste oprávnený zaslať informácie o pacientovi a rovnako, ak si nie ste istý, v akom rozsahu môžete poskytnúť údaje o pacientovi.
6.
Bez zbavenia mlčanlivosti mô­žete vypovedať v trestnom konaní, ak sa jedná o trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie. Vždy si to však v­opred overte u právnika.
Zákonné výnimky
Druhou výnimkou, kedy zdravotnícky pracovník neporuší povinnú mlčanlivosť napriek tomu, že oznámi určité skutočnosti, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojho povolania, sú
oznámenia/hlásenia, ku ktorým zdravotníckeho pracovníka zaväzuje právny predpis
. Aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže (ba dokonca musí) v určitých prípadoch oznámiť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály