Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Praktické problémy ochrany osobných údajov a mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti sú dve povinnosti zdravotníckych pracovníkov, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Nakoľko v tomto roku bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v slovenských zdravotníckych zariadeniach stále nie je na zákonom požadovanej úrovni, nebude na škodu tieto povinnosti a z ich porušenia vyplývajúce konzekvencie pripomenúť všetkým, ktorých sa týkajú.

Ochrana osobných údajov a jej riešenie v zdravotníckych zariadeniach

V súčasnosti platný zákon o ochrane osobných údajov rieši túto problematiku pomerne podrobne. Zamestnávateľov sa týka vypracovanie bezpečnostnej smernice či bezpečnostného projektu, registrácia alebo evidencia informačných systémov, poučenie zodpovedných osôb a ďalšie povinnosti. Ak spracovávajú osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb, musia určiť aj tzv. zodpovednú osobu, ktorej štatút zákon o ochrane údajov mení a presne špecifikuje, ktoré údaje musí obsahovať písomné poverenie zodpovednej osoby. Takou môže byť len fyzická osoba, ktorá vykonala skúšku na Úrade pre ochranu osobných údajov a má o tom platný certifikát. Jeho číslo a dátum vydania musia byť zapísané v poverení zodpovednej osoby. V zdravotníckych zariadeniach nemocničného typu takou osobou býva spravidla správca informačného systému (IS).

Zamestnanci majú povinnosť absolvovať školenie a podpísať „poučenie zodpovednej osoby“. Školenie, resp. poučenie má povinnosť vykonať zamestnávateľ, ktorý tiež zodpovedá za dodržiavanie zákona svojimi zamestnancami voči osobe, ktorej údaje sa v IS spracúvajú. Zamestnávateľ, resp. prevádzkovateľ IS je povinný vykonať také opatrenia, aby sa k spracovávaným osobným údajom nemohli dostať osoby, ktoré neboli náležite poučené o bezpečnom nakladaní s takýmito údajmi. [3]

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov

Túto skutočnosť upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) v § 80, pričom v § 27 presne uvádza, kto je zdravotníckym pracovníkom. Prílohou č. 4 citovaného zákona je Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý považuje za dôverné všetky informácie, ktoré zdravotnícky pracovník získa od svojho pacienta. Na ich dôvernosti nič neuberá ani smrť pacienta, ktorá automaticky zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti nezbavuje. [1]

Zbavenie mlčanlivosti

Zdravotníckeho pracovníka môže zbaviť mlčanlivosti iba pacient, ktorého sa osobné alebo dôverné údaje týkajú. V žiadnom prípade osobou zbavujúcou lekára povinnosti mlčanlivosti nemôže byť jeho príbuzný, a to ani v prípade, ak pacient pre povahu svojho zdravotného stavu nie je schopný tak urobiť. Formu zbavenia mlčanlivosti zákona nestanovuje, v každom prípade je však najvhodnejšie, ak zdravotnícky pracovník má o tom písomný záznam. Ten mu môže v prípade kolíznej právnej situácie slúžiť ako účinná obrana. Zbaviť mlčanlivosti lekára môže podľa § 80 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti aj správny orgán, ktorý mu vydal povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, v praxi spravidla samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva SR. Táto forma zbavenia mlčanlivosti je

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály