Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právna úprava kúpeľnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Cieľom zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú zdravotnícki pracovníci, je predĺženie života fyzickej osoby, zvýšenie kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. V Slovenskej republike sa zdravotná starostlivosť poskytuje pacientom v troch formách, ako ambulantná (všeobecná a špecializovaná), ústavná a lekárenská zdravotná starostlivosť.

Na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť potom nadväzuje kúpeľná starostlivosť, plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia pacienta. Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike je pacientom poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach.

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sú viac ako jedno zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb, a ktoré využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie a uznané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 538/2004 Z. z.“).

O uznaní prírodnej liečivej vody a o uznaní prírodnej minerálnej vody rozhoduje Štátna kúpeľná komisia, ktorá má sedem členov. Za člena Štátnej kúpeľnej komisie možno navrhnúť fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vysokoškolské vzdelanie, je bezúhonná a je odborníkom v oblasti balneológie, humánnej klimatológie, hydrogeológie, balneotechniky, urbanizmu alebo kúpeľnej praxe s najmenej päťročnou praxou. Jej členov vymenováva minister zdravotníctva Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov.

Minerálnu vodu možno uznať za prírodnú liečivú vodu, ak sú preukázané počas najmenej piatich rokov jej liečivé účinky v balneologickej praxi, a zároveň spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR. Liečivé účinky možno považovať za preukázané aj vtedy, ak boli takéto účinky overené dlhodobou balneologickou praxou pri využívaní vôd s podobnými fyzikálnymi, chemickými a fyzikálno-chemickými vlastnosťami.

Aj keď je kúpeľná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia, nemôžu ju absolvovať všetci a so všetkými ochoreniami. Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike plne (kategória A) alebo čiastočne (kategória B) uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 577/2004 Z. z.“).<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály