Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právne prostriedky ochrany a obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo výkone dohľadu

Dátum: Rubrika: Právo

Výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zverenú právomoc v oblasti verejnej správy.

Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a za podmienok ustanovených citovaným zákonom:

  1. ukladá sankcie,
  2. podáva návrhy na uloženie sankcie,
  3. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Pri plnení úloh, ktoré patria do jeho pôsobnosti, postupuje úrad vždy nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Z uvedeného teda vyplýva, že štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu. Napriek takto deklarovanej nezávislosti, je úrad povinný pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti postupovať vždy podľa citovaného zákona a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v procese výkonu dohľadu je na jednej strane povinný strpieť realizáciu oprávnení osoby oprávnenej na výkon dohľadu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, na druhej strane zákon č. 581/2004 Z. z. priznáva poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ako dohliadanému subjektu prostriedky obrany a ochrany, ktorými sú:

  • písomné námietky na možnú zaujatosť osoby oprávnenej na výkon dohľadu,
  • písomné námietky proti protokolu.

Vylúčenie z výkonu dohľadu

Podľa ustanovenia § 44 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. osoba oprávnená na výkon dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.

Osobou oprávnenou na výkon dohľadu je:

  • zamestnanec úradu, ktorý je poverený na výkon dohľadu na základe písomného poverenia v konkrétnej veci a
  • prizvaná osoba – odborník z daného špecializačného odboru na základe písomného poverenia v konkrétnej veci.

Prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom a odborne spôsobilé pre daný špecializačný odbor.

Dôvody vylúčenia osoby oprávnenej na výkon dohľadu z výkonu dohľadu sa podľa § 44 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. týkajú pomeru osoby oprávnenej na výkon dohľadu k:

  1. veci,
  2. dohliadanému subjektu alebo k jeho zamestnancom.

Skutočnosť vyvolá svoj účinok a osoba oprávnená na výkon dohľadu by mala byť vylúčená, ak na jej základe možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Predpokladá sa, že vylúčenie musí byť vždy podložené konkrétnou skutočnosťou, tzn. nestačí okolnosť všeobecná a zároveň táto

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály