Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

PRÁVNE PROSTRIEDKY OCHRANY A OBRANY POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VOČI ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Rubrika: Právo

Článok analyzuje možnosti a spôsob ochrany, ktoré má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti voči rozhodnutiam Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v oblasti verejnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti. Analyzuje systém právnych prostriedkov ochrany a obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je v právnom poriadku Slovenskej republiky konštituovaný tak, aby výsledkom konania bolo zákonne rozhodnutie.

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou zveril Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ďalej len "úrad") aj rozhodovanie o správnych deliktoch a uložení pokuty za porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, v prípade ak výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zistí nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Na skončený výkon dohľadu v prípade, ak úrad zistil porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, môže nadväzovať správne konanie, v ktorom úrad vystupuje ako správny orgán a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako účastník správneho konania. Konaním sa rozumie postup v súvislosti s rozhodovacou činnosťou úradu ako správneho orgánu o správnom delikte za porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a rozhodovanie úradu je jeho prejavom výkonu verejnej moci, výsledkom ktorého je vydanie individuálneho správneho aktu - rozhodnutia, ktoré má vplyv na právne (z hľadiska právnej teórie) a hmotnoprávne postavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako účastníka konania. Ide o akt, ktorým sa autoritatívnym spôsobom určuje obsah a rozsah povinnosti účastníka konania. Rozhodnutie, ktorým sa ukladá sankcia za porušenie zákonom ustanovenej povinnosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti musí obsahovať výrok, ktorý je jadrom celého rozhodnutia, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Ďalej podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu vecí a musí obsahovať predpísané náležitosti. Keďže v praxi nie je možné vylúčiť, že v správnom konaní sa vydá rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom (trpí procesnými alebo právnymi vadami), správny poriadok upravuje postup, ktorého cieľom je overiť, či prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu o uložení pokuty, pri ktorom vznikli účastníkovi konania pochybnosti o ich vecnej správnosti a zákonnosti, taký nedostatok majú, a ak áno, zabezpečiť zmenu, prípadne zrušenie vydaného rozhodnutia v druhostupňovom správnom konaní, a to rozhodnutím druhostupňového správneho orgánu - predsedu úradu. Proti rozhodnutiu úradu o uložení pokuty za porušenie povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne môže účastník konania uplatniť za podmienok ustanovených príslušným zákonom:
-
riadne opravné prostriedky
(odvolanie, resp. rozklad) alebo
-
mimoriadne opravné prostriedky
(obnova konania, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania),
-
preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia úradu v správnom súdnictve,
-
preskúmanie postupu a rozhodnutia úradu prokurátorom.
Ide o právne prostriedky, ktorými disponuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako účastník konania o uložení pokuty za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdu v konaní o uložení pokuty je účastníkom konania len tá osoba, ktorej má byť pokuta uložená. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako účastník konania má ale právo v správnom konaní, resp. povinnosť, ak to ukladá osobitný právny predpis, udeliť inej právnickej alebo fyzickej osobe písomne plnomocenstvo na jeho zastupovanie v konaní v celom rozsahu.
Odvolanie (rozklad)
Proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu o uložení pokuty v správnom konaní má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti právo podať riadny opravný prostriedok, ktorým je odvolanie (rozklad). O tejto skutočnosti je správny orgán povinný poučiť účastníka konania v časti rozhodnutia označenom ako "poučenie", spolu s uvedením údaju v akej lehote, ktorému orgánu a kde možno podať odvolanie. Vo všeobecnosti správny poriadok vychádza z tzv. princípu generálnej klauzuly, ktorého podstata spočíva v tom, že účastník konania sa môže odvolať proti každému prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu. Je to dané zásadou dvojinštančnosti správneho konania, podľa ktorej každé rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné v ďalšej inštancii v odvolacom konaní, za predpokladu, že účastník konania odvolanie podal v lehote ustanovenej zákonom. Z tohto pravidla existujú dve výnimky, a to:
-
ak správny poriadok alebo osobitný zákon vylučuje možnosť podať riadny opravný prostriedok, alebo
-
ak sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice vzdal.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci slobodnej voľby buď svoje právo využije a podá riadny opravný prostriedok, alebo ho nevyužije a pasívne počká na uplynutie odvolacej lehoty alebo sa svojho práva na odvolanie aktívne vzdá po oznámení (doručení) rozhodnutia v rámci plynutia odvolacej lehoty, bez uvedenia dôvodov.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti svoje právo využije a podá proti prvostupňovému rozhodnutiu o uložení pokuty riadny opravný prostriedok - odvolanie v 15 dňovej lehote ustanovenej správnym poriadkom, jeho podaním sa začína druhostupňové správne konanie. Riadne podané odvolanie zakladá účastníkovi konania právny nárok na to, aby správny orgán prijal jeho opravný prostriedok a uskutočnil odvolacie konanie postupom podľa § 59 a nasl. správneho poriadku. Dôvodom takého postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je spravidla jeho nesúhlas s výrokom rozhodnutia, v ktorom prvostupňový správny orgán konštatoval porušenie právnej povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, a to z dôvodu, že podľa jeho názoru prvostupňový správny orgán nesprávne alebo nedostatočne zistil skutkový stav, alebo z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci alebo rozhodnutie podľa jeho názoru trpí inými procesnými vadami. Podľa ustálenej súdnej praxe z odvolania má byť zrejmé, že účastník konania vyjadruje svoj nesúhlas s konkrétnym rozhodnutím správneho orgánu. Rozhodujúce pre posúdenie podania je vždy jeho obsah, z ktorého je zrejmé, kto podáva odvolanie, v akej veci a čo navrhuje.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály